Lokale użytkowe przeznaczone do przetargu w miesiącu lutym 2022r. Przewidywany termin przetargu 10.02.2022r.
 O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie działając w imieniu Prezydenta Miasta Tarnowa - na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z p.zm.), w związku z § 13, ust. 1 Uchwały Nr XIX/254/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27.02.2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa oraz – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu w miesiącu lutym 2022 r. następujące lokale użytkowe:

 

WYKAZ

LOKALI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU:

 

1. Wekslarska 7 - pow. ogółem: 20,00 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w parterze budynku, przeznaczonym pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika przy ul. Wekslarskiej. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 35, obr. 228, KW TR1T/00000699/2. Lokal składa się z 1-go pomieszczenia i w.c. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do końca bieżącego roku lokal wyposażony zostanie w instalację centralnego ogrzewania z sieci MPEC (opomiarowane). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby magazynowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 15,20 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny, wg taryfikatorów i wysokości ustalanych przez Usługodawców świadczeń; zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie

 

2. Krakowska 24 - w przyziemiu - pow. ogółem: 20,89 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w piwnicy budynku mieszkalno-użytkowego. Wejście do lokalu odbywa się po kilku schodkach w dół bezpośrednio z chodnika przy ul. Krakowskiej 24. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 7/3, obr. 252, KW TR1T/00041383/3.

Lokal składa się z 2-ch pomieszczeń, przy czym mniejsze pomieszczenie ciemne, niskie. Brak węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną w tym ogrzewanie elektryczne i wodną (kran czerpalny zimnej wody). Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele handlowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 12,50 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłatę abonamentową za wodomierz główny – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

3. Krakowska 49 – przyziemie od podwórka - pow. ogółem: 18,24 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w przyziemiu nieruchomości przeznaczonej pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się od strony podwórza z korytarza wewnętrznego, który jest wykorzystywany jako altana śmietnikowa.

Lokal składa się z 1-go pomieszczenia. Brak węzła sanitarnego. Wyposażony jest w instalację elektryczną.

Nieruchomość w której usytuowany jest lokal posadowiona jest na działce nr 154/3, obr. 250, KW TR1T/00003901/3. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele magazynowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 5,90 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

4. Kochanowskiego 30 - pow. ogółem: 108,86 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy mieszczący się w parterze w budynku w całości przeznaczonego pod potrzeby użytkowe. Wejście do lokalu odbywa się z chodnika od strony wschodniej po schodach, dodatkowo podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 1/11, 1/10, 1/272 obr. 247, oraz na działce Nr 304/15, obr. 199 KW TR1T/00099830/3. Lokal składa się z 3-ch pomieszczeń, zaplecza socjalnego oraz będących we wspólnym użytkowaniu korytarza wewnętrznego, pomieszczenia socjalnego i węzła sanitarnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (MPEC) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi współwłasność Gminy Miasta Tarnowa, Skarbu Państwa i Agencji Mienia wojskowego . Lokal wykorzystywany był dotychczas na cele apteczne.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 11,98 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki i abonament za wodomierz główny, dostarczone ciepło do celów grzewczych – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

 

5. Krakowska 16 - pow. ogółem: 41,95 m2.

* Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy usytuowany w oficynie w południowej części budynku przeznaczonego pod potrzeby mieszkalno-użytkowe. Brak bezpośredniego wejścia z ulicy Krakowskiej. Wejście do lokalu prowadzi przez bramę przejściową z ulicy Krakowskiej i podwórze. Nieruchomość, w której mieści się lokal użytkowy, posadowiona jest na działce Nr 21, obr. 252, KW TR1T/00071712/8. Lokal składa się z 2-ch pomieszczeń i w.c. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (gazowe – etażowe) i wodno-kanalizacyjną. Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Wykorzystywany był dotychczas pod potrzeby usługowo-handlowe.

 

 • Forma najmu: przetarg ustny nieograniczony

 • Wywoławcza stawka czynszu: 16,60 zł/m2 netto + 23% VAT

 • Okres najmu: czas nieoznaczony

 • Termin przekazania wiaty: 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Inne opłaty:. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w tym opłata abonamentowa za wodomierz główny – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości - zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

Pozostałe informacje:

 1. Oferowane do wynajmu lokale są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 2. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego – wg terminów określonych w fakturach.

 3. Zasady aktualizacji opłat:

  1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu
   w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS
   ,

  2. opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,

  3. w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami, lub lokalami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

Wykaz lokali wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 23.12.2021 r. do 13.01.2022 r.

  


« wróć do listy