Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych. Termin składania ofert: 02.02.2022r.
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  wynajem lokali użytkowych wg wykazu podanego poniżej, stanowiących własność Spółki oraz własność/współwłasność osób fizycznych będących w zarządzie Spółki.  

 

 1. Nazwa i siedziba organizatora.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów, tel. (014) 621-93-81., email: mzb@mzb.tarnow.pl, zwana dalej: „Spółką”.

 

Szczegółowych informacji -dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o.  w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9, pok. 17 lub telefonicznie pod nr (014) 621-93-81 do 83 wew. 117.

 

2. Forma postępowania.

 

 • przetarg pisemny nieograniczony

 

3. Oznaczenie nieruchomości.

 

 3.1) Adres

Pułaskiego 91

 • Powierzchnia

64,79 m2

 • Nr Księgi Wieczystej

TR1T/00003282/7

 • Nr działki

88/184, obr. 170

 • Pomieszczenia

Lokal składa się z 3-ch pomieszczeń, węzła sanitarnego oraz korytarza wewnętrznego.

 • Wyposażenie (media)

Instalacja elektryczna, wod.-kan., centralnego ogrzewania (MPEC-opomiarowane)

Lokal będący przedmiotem wynajmu znajduje się w  kompleksie zwartej zabudowy. Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z placu pomiędzy pawilonami, który przylega do chodnika ulicy Pułaskiego. Dodatkowe wejście do lokalu od strony podwórka. Posadzki z płytek gressowych, ślusarka okienno-drzwiowa aluminiowa powlekana, w sanitariacie płytki ceramiczne. Lokal stanowi własność Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o.      

Nieruchomość dotychczas wykorzystywana była pod potrzeby biurowe. 

 

* Okres umowy najmu:                                                                          czas nieoznaczony * Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia       przetargu

* Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:                       1 231,00 zł netto + 23% VAT

* Wysokość wadium:                                                                           2 462,00 zł netto + 23% VAT

 

3.2) Adres

Lwowska 3

 • Powierzchnia

13,27 m2

 • Nr Księgi Wieczystej

TR1T/00081718/3

 • Nr działki

80, obr. 228

 • Pomieszczenia

Lokal składa się z 1-go pomieszczenia oraz wspólnego węzła sanitarnego, do którego dostęp odbywa się z podwórza.

 • Wyposażenie (media)

Instalacja elektryczna, w tym ogrzewanie elektryczne, wodno-kanalizacyjna. 

Lokal będący przedmiotem wynajmu znajduje się w parterze kamienicy mieszkalnej z lokalami użytkowymi.  Wejście do lokalu odbywa się z chodnika przy ul. Lwowskiej, dalej sienią przejściową. Posadzki z płytek terakota, ślusarka drzwiowa aluminiowa powlekana, stolarka okienna PCV.  Lokal stanowi współwłasność Gminy Miasta Tarnowa i prywatną po ½ cz. udziału.        

Nieruchomość dotychczas wykorzystywana była pod potrzeby biurowe. 

 

* Okres umowy najmu:                                                                          czas nieoznaczony * Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia       przetargu

* Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:                           134,00 zł netto + 23% VAT

* Wysokość wadium:                                                                      268,00 zł netto + 23% VAT

 

 

3.3) Adres

Lwowska 3

 • Powierzchnia

16,31 m2

 • Nr Księgi Wieczystej

TR1T/00081718/3

 • Nr działki

80, obr. 228

 • Pomieszczenia

Lokal składa się z 1-go pomieszczenia oraz wspólnego węzła sanitarnego, do którego dostęp odbywa się z podwórza.

 • Wyposażenie (media)

Instalacja elektryczna, w tym ogrzewanie elektryczne, wodno-kanalizacyjna. 

Lokal będący przedmiotem wynajmu znajduje się w podwórzu w parterze kamienicy mieszkalnej z lokalami użytkowymi.  Wejście do lokalu odbywa się z chodnika przy ul. Lwowskiej, dalej sienią przejściową aż do podwórza. Posadzki wylewka betonowa,  wyłożona panelami podłogowymi, ślusarka drzwiowa aluminiowa powlekana, stolarka okienna PCV.  Lokal stanowi współwłasność Gminy Miasta Tarnowa i prywatną po ½ cz. udziału.       

Nieruchomość dotychczas wykorzystywana była pod potrzeby magazynowo - biurowe. 

 

* Okres umowy najmu:                                                                          czas nieoznaczony * Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: 14 dni od daty rozstrzygnięcia       przetargu

* Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego:                           158,00 zł netto + 23% VAT

* Wysokość wadium:                                                                      316,00 zł netto + 23% VAT

 

Wywoławcze stawki czynszu miesięcznego ustalone zostały wg stawek osiąganych

w obrocie rynkowym.

 

 

 

 

4. Wadium

4.1. W postępowaniu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

 

 

4.2. Wysokość wadium odpowiada dwukrotności czynszu miesięcznego, wyliczonego wg stawki wywoławczej.

4.3. Forma i miejsce wniesienia wadium.

 

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Tarnów nr 20 1240 4748 1111 0000 4875 0682, przy czym za wpłatę wadium uważa się dzień zaksięgowania przelewu na koncie MZB. Dowód wniesienia wadium winien być przez uczestnika przetargu dołączony do oferty najmu.

4.4. Termin wniesienia wadium

do dnia 01.02.2022 r., do godz. 13 00.

4.5. Inne postanowienia dotyczące wadium.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, który postępowanie wygra, zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników postępowania po zakończeniu postępowania, zostaną niezwłocznie zwrócone w terminie do 3 dni roboczych. Wadium wniesione przelewem, zwracane będzie na konto wnoszącego w formie przelewu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który postępowanie wygra nie podlega zwrotowi. W razie nieuzasadnionego uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę, wadium podlega zatrzymaniu.

 

5. Zapytania i okazanie nieruchomości.

5.1. Oferent może zwrócić się do Spółki z zapytaniem co do przedmiotu postępowania  w terminie najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert. Bieg terminu,   o którym mowa, rozpoczyna się następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Spółkę od oferenta zapytania, a kończy w dniu roboczym poprzedzającym termin składania ofert.

5.2. Zapytania mogą być składane pisemnie, elektronicznie lub ustnie w tym telefonicznie. Odpowiedzi na zapytania ustne w tym telefoniczne, są udzielane niezwłocznie. Odpowiedzi na zapytania pisemne lub elektroniczne, są udzielane tą samą drogą oraz są umieszczane na stronie internetowej spółki, bez ujawniania źródła zapytania.

5.3. W uzasadnionych przypadkach Spółka może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia, o czym informuje na stronie internetowej Spółki, w tym zmienić termin składania ofert.

5.4. Spółka przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

5.5. Przed terminem składania ofert Spółka umożliwia okazanie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania, po wcześniejszym umówieniu terminu okazania.

5.6. Przystępujących do przetargu traktuje się jako osoby, które zapoznały się ze stanem technicznym lokalu przed przystąpieniem do przetargu, uznają go za dobry i w pełni przydatny dla projektowanych celów, w tym działalności gospodarczej.

5.7. Przystosowanie lokalu dla potrzeb projektowanej działalności i związane z tym nakłady finansowe obciążają najemcę.

 

6. Termin i miejsce przeprowadzenia postępowania.

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie przy ul.  Waryńskiego 9 w terminie do dnia 02.02.2022 r.  do godz. 1500. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2022 r. o godz. 1000 bez udziału oferentów.  

Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

7. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości.

 

* Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

8. Inne opłaty związane z nieruchomością.

8.1. W umowie dolicza się opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, dostarczoną wodę w tym opłaty za odprowadzone ścieki  i abonament za wodomierz główny, dostarczone ciepło do celów grzewczych (dotyczy lokalu przy ul. Pułaskiego 91)   – wg cen i taryf Usługodawców świadczeń.

8.2. Zasady aktualizacji opłat:

- Wynajmujący zastrzega sobie prawo bieżącej i ciągłej waloryzacji czynszu najmu w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych, towarów i usług konsumpcyjnych - publikowany przez Prezesa GUS,

- opłaty za świadczenia oraz zwrot równowartości podatku od nieruchomości i gruntów mogą ulec zmianie analogicznie do wzrostu cen niezależnych od Wynajmującego,

- w przypadku wprowadzenia - po zawarciu umowy - nowych lub innych obciążeń finansowych związanych z nieruchomościami - Najemca zwróci je Wynajmującemu proporcjonalnie  do  zajmowanej powierzchni.

8.3. Termin wniesienia opłat z tytułu najmu lokalu użytkowego ustalony będzie wg terminów określonych w fakturach.

 

9. Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania.

9.1.Spółka odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem lub Regulaminem;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w przetargu;

4) zawiera omyłki rachunkowe lub pisarskie w obliczeniu ceny, których nie można poprawić;

5) oferent w terminie wyznaczonym od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się    na poprawienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej w obliczeniu ceny;

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9.2.Z ubiegania się o wzięcie udziału w przetargu wyklucza się:

1) oferentów z którymi Spółka rozwiązała wcześniejszą umowę najmu z winy oferenta w trybie natychmiastowym, w szczególności za: zaległości czynszowe przekraczające dwa okresy płatnicze, dewastację lokalu lub podnajem lokalu lub oddanie go do korzystania osoby trzeciej bez zgody Spółki

2) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego przetargu,

9.3.Oferta oferenta, który został wykluczony lub odrzucony z postępowania, nie jest rozpatrywana.

9.4.Spółka niezwłocznie zawiadamia oferenta o odrzuceniu lub wykluczeniu jego oferty, podając uzasadnienie podjętej decyzji.

 

 

 

10. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowy najmu nieruchomości zawarte zostały we wzorze umowy najmu, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

11. Regulamin.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów na oddanie w najem nieruchomości użytkowych budynków i lokali stanowiących własność Spółki oraz  własność/współwłasność  osób fizycznych będących w zarządzie Spółki przeznaczonych na cele użytkowe.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki do wglądu.

 

12.Środki odwoławcze.

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa bezpośrednio do Zarządu Spółki. W przypadku wniesienia skargi, Spółka nie może zawrzeć umowy najmu, do czasu jej rozstrzygnięcia. Zarząd rozpatruje skargę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zarząd może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. Po rozpatrzeniu skargi Spółka zawiadamia skarżącego oraz niezwłocznie, na okres co najmniej 7 dni, zamieszcza na stronie internetowej Spółki oraz wywiesza w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

 

13. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33 – 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 tel. /014/ 621 93 81, faks /014/ 621 93 81 wew. 102, adres strony internetowej www.mzb.tarnow.pl, e-mail: mzb@mzb.tarnow.pl 

§ Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Budynków sp.  z o.o. z siedzibą w Tarnowie,  jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@mzb.tarnow.pl  lub korespondencyjnie na adres 33 – 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu związanym z postępowaniem o najem nieruchomości;

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §7 ust. 5 Regulaminu przeprowadzania postępowań na oddanie w najem nieruchomości użytkowych:
budynków i  lokali stanowiących własność Spółki oraz  własność/współwłasność  osób fizycznych będących w zarządzie Spółki przeznaczonych na cele użytkowe

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas trwania umowy oraz przez czas po jej zakończeniu niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem udziału w postępowaniu o zawarcie umowy, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu; 

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym    z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania);

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

prawo do usunięcia danych osobowych, z tym że podlega ono ograniczeniu         w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

14. Inne istotne postanowienia.

Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się od dnia 19.01.2022 r. do dnia 02.02.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


« wróć do listy