Wydzielenie z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Tarnowa lokali przeznaczonych na wynajem jako lokali do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
ZARZĄDZENIE NR 222/2020

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

z dnia 29 maja 2020r.

 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Tarnowa lokali przeznaczonych na wynajem jako lokali do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy

 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z § 34 ust.1 uchwały  Nr XVIII/194/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 7572) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa przeznaczam wolne lokale mieszkalne, które z uwagi na stan techniczny wymagają przeprowadzenia remontu, do wynajmu na rzecz przyszłego najemcy pod warunkiem wykonania przez niego we własnym zakresie i na własny koszt remontu takiego lokalu.
  2. Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa oraz Prezesowi Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania: