O firmie
„Miejski Zarząd Budynków” Spółka z o.o. w Tarnowie,

 

z siedzibą 33 – 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9, powstała 29 maja 1992 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Aktem konstytuującym jest Akt Przekształcenia sporządzony w formie Aktu Notarialnego w dniu 29.05.1992 r. – Repertorium A Nr 9214/92.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Kraków – Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000061103.

Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Miasta Tarnowa.

 

Doświadczenie i tradycje Spółki w zarządzaniu nieruchomościami sięgają 1951 roku, kiedy to zarządzeniem Prezydium Rady Narodowej w Tarnowie został powołany w dniu 21 kwietnia 1951 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przekształcony w roku 1974 - zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa - w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, które to Przedsiębiorstwo stało się w poprzednikiem prawnym obecnej Spółki.

 

Na bazie tych wieloletnich doświadczeń i tradycji w zarządzaniu nieruchomościami, Spółka aktualnie zajmuje się:

 • zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, w tym sprawowaniem w imieniu Gminy Miasta Tarnowa zarządu budynkami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miasta Tarnowa, a w szczególności:
  • utrzymywaniem budynków, mieszkań i lokali użytkowych oraz ich otoczenia w należytym stanie technicznym i estetycznym,
  • zlecaniem wykonywania remontów, napraw i konserwacji zasobów lokalowych w zakresie należącym do wynajmującego,
  • zawieraniem umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe na zasadach określonych przez Radę Miejską w Tarnowie i Prezydenta Miasta Tarnowa, a nadto egzekwowaniem wykonywania tych umów,
 • wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi.


Z uwagi na przeprowadzoną w latach 2000 – 2004 restrukturyzację, Spółka nie świadczy usług w zakresie remontowo – konserwacyjnym, sprzątania nieruchomości, oraz utrzymania zieleni, zlecając te usługi zewnętrznym firmom.


Na dzień 31.12.2021r. Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Tarnowie zarządzał łącznie 317 obiektami, z czego:

 • 282 – stanowi budynki mieszkalne lub mieszkalno – użytkowe,
 • 35 – stanowi budynki w całości użytkowe – ( budynki i pawilony wynajęte na prowadzenie działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej oraz biurowej ).


W ogólnej liczbie zarządzanych nieruchomości:

 • 142 – to obiekty będące własnością Gminy Miasta Tarnowa lub Skarbu Państwa,
 • 161 – to obiekty wspólnot mieszkaniowych,
 • 1 – to obiekty osób fizycznych,
 • 6 – to współwłasność osób fizycznych i Gminy Miasta Tarnowa.
 • 7 - stanowiło własność Spółki


W ogólnej ilości zarządzanych budynków mieszkalnych tj. 282 (z wyłączeniem w całości użytkowych) znajduje się 6.393 mieszkań o powierzchni 277,6 tys. m2.


Spółka ponadto zarządza 355-ma lokalami użytkowymi o pow. 32,1 tyś m2 będącymi własnością Gminy Miasta Tarnowa.


W ostatnich latach na remonty elewacji  i docieplenia budynków zarządzanych przez Spółkę, wydatkowano kilka mln. zł, z czego w większości zostały sfinansowane pożyczkami zaciągniętymi przez wspólnoty mieszkaniowe w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem jak i rozliczaniem tych pożyczek prowadzi Spółka.


Niemałe zasługi w sięgnięciu przez wspólnoty mieszkaniowe po powyższe żródło finansowania remontów i inwestycji, mają pracownicy Spółki, którzy akcje promujące przeprowadzali przede wszystkim przed, jak i na corocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych, na których uchwalany jest plan remontów.


Dzięki tym działaniom, obecny stan techniczny i estetyczny nieruchomości w bardzo dużym stopniu poprawił wizerunek Miasta Tarnowa.


Spółka zatrudnia ponad 57 pracowników. W ramach Spółki funkcjonują trzy Zakłady Usług Mieszkaniowych, Dział Finansowo – Księgowy Wspólnot Mieszkaniowych, Dział Finansowo - Księgowy, Dział Eksploatacji oraz Zespół Radców Prawnych i Windykacji. Samodzielne stanowiska to: Główny Księgowy, Główny Specjalista ds. Technicznych, BHP, OC i IDO.


Zarząd Spólki jest dwuosobowy.

Prezesem Spółki od dnia 02 listopada 2021 r. jest Bernard Karasiewicz.


Misją Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Tarnowie jest:

„Profesjonalne działanie, którego celem jest stwarzanie w miejscu zamieszkania przyjaznego środowiska do życia, pracy i wypoczynku oraz zapewnienie wysokiej jakości usług dla zadowolenia i satysfakcji użytkowników”.


Dane Spółki:
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 9
33-100 Tarnów
NIP: 873-000-75-56
Regon: 85003431100000

adres mailowy: mzb@mzb.tarnow.pl