Przedmiot działalności
 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. (68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie w tym sprawowanie   w   imieniu   Gminy   Miasta   Tarnowa   zarządu   budynkami   stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miasta Tarnowa, a w szczególności

  •     utrzymywanie budynków, mieszkań i lokali użytkowych oraz ich otoczenia w należytym stanie technicznym i estetycznym
  •     wykonywanie oraz zlecanie wykonywania remontów, napraw i konserwacji zasobów lokalowych, w zakresie należącym do wynajmującego
  •     zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe na zasadach określonych przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, a nadto egzekwowanie wykonywania tych umów
  •     przeprowadzanie kontroli prawidłowości użytkowania lokali mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku i otoczenia – z wydawaniem zaleceń w tych sprawach

2.    (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
3.    (71.11.Z) Działalność w zakresie architektury
4.    (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynieri i związane z nią doradztwo techniczne
5.    (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
6.    (81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
7.    (81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
8.    (81.30.Z) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.