Remont lokali mieszkalnych (pustostany 6)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 307 /2015                                               Tarnów, dnia 29.09.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 6) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 14.09.2015r. zostały wybrane n/w oferty
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: MKD Sp. z o.o. ul. Racławicka 14,
33-101 Tarnów

 

Zad Nr 2 – Lwowska 69/32                        -        cena oferty   19 285,00 zł

Zad Nr 5 – Urwana 29/1                             -        cena oferty   19 044,18 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Andrzej Kuś Biesna 135/3, 38-350 Bobowa

 

Zad Nr 6 – Grottgera 25/24                         -        cena oferty    2 026,06 zł

Zad Nr 7 – Krakowska 23/3                                    -        cena oferty    8 252,77 zł

Zad Nr 8 – Parkowa 29/14                          -        cena oferty    8 985,73 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowania na Zad Nr 1 – Franciszkańska 12/6, Zad Nr 3 – Kąpielowa 4a/7a oraz Zad Nr 4 - Krakowska 16/9 -  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 05.10.2015r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% okres gwarancji

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

1

MKD Sp. z o.o.
ul. Racławicka 14,
33-101 Tarnów

Zadanie zostało unieważnione

100,00

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

100,00

71,21

-

67,95

2

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś,
38-350 Bobowa,
Biesna 135/3

-

-

98,00

100,00

98,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy