Udzielenie i obsługa kredytu
Nasz znak: DE/SZP/064/ 314 /2015                                                              Tarnów, dnia 30.09.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie
i refinansowanie kosztów brutto realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie”.’’ przeprowadzonego w dniu 28.09.2015r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Centrum Korporacyjne
w Tarnowie, Pl. Kazimierza Wielkiego 3A, 33-100 Tarnów

 

Koszt kredytu                                             -        cena oferty   143 409,32 zł

 

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
    z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 06.10.2015r.                                                                                                                                                   

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

1

Bank Spółdzielczy w Limanowej ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa

75,80

2

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Krakowie, ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków

89,20

3

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Centrum Korporacyjne w Tarnowie, Pl. Kazimierza Wielkiego 3A, 33-100 Tarnów

100,00

 

 

 


« wróć do listy