Remont lokali mieszkalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 55 /2015                                                              Tarnów, dnia 17.02.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 2) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 03.02.2015r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś,
38-350 Bobowa, Biesna 135/3

 

Zad Nr 1 – Krakowska 42/41                     -        cena oferty   10 837,29 zł

Zad Nr 13 – Krupnicza 15/22                     -        cena oferty     8 945,53 zł

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 2 – Dąbrowskiego 18/16                -        cena oferty  15 735,11 zł

Zad Nr 10 – Dąbrowskiego 32/6 i 32/4      -        cena oferty  41 621,35 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez:    RBS SERWIS Robert Bocoń Zabawa 19,
33-133 Wał Ruda

 

Zad Nr 3 – Oś. 25-Lecia 2/122                   -        cena oferty    4 572,71 zł

Zad Nr 5 – Pułaskiego 81/62                      -        cena oferty    9 439,29 zł

Zad Nr 6 – Pułaskiego 81/29                      -        cena oferty  10 455,73 zł

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k.
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 4 – Starodąbrowska 9/32                -        cena oferty    9 369,36 zł

Zad Nr 7 – Lwowska 42/35                         -        cena oferty  11 043,33 zł

Zad Nr 16 – Oś. 25-Lecia 3/29                   -        cena oferty    6 983,10 zł

 

Oferta oznaczona nr 13 – złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ECO-INS-BUD” Jan Sterkowiec, 33-173 Jodłówka Tuchowska 270

 

Zad Nr 8 – Kołłątaja 22/29                          -        cena oferty   15 751,95 zł

 

Oferta oznaczona nr 12 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

 

Zad Nr 9 – Dąbrowskiego 18/17                -        cena oferty  17 108,38 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk
ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 11 – Elektryczna 55/11                   -        cena oferty    8 173,53 zł

Zad Nr 14 – Mościckiego 48/34                 -        cena oferty    9 350,61 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

Zad Nr 12 – Kołłątaja 13/12                       -        cena oferty  10 207,19 zł

Zad Nr 15 – Pracy 2/2                                 -        cena oferty  19 540,94 zł

 

Oferta oznaczona nr 9 – złożona przez: Fasady- Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik,
ul. Zgłobicka 73B, 30-113 Zgłobice

 

Zad Nr 17 – Kupiecka 4/6                           -        cena oferty   9 291,11 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 1. Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD” Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A została wykluczona z udziału w części 2, 9, 10, 15 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 2- Dąbrowskiego 18/16, zadaniu nr 9 – Dąbrowskiego 18/17, zadaniu nr 10 – Dąbrowskiego 32/6 i 32/4 oraz zadaniu nr 15- Pracy 2/2 w związku
  z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.
 2. Firma: RBS SERWIS Robert Bocoń, Zabawa 19, 33-133 Wał Ruda została wykluczona
  z udziału w części 16 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 16- Oś. 25-Lecia 3/29 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 3. Firma Usługowo- Handlowa „WOL-BUD” Wojciech Wolański, ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów została wykluczona z udziału w części 7 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 7- Lwowska 42/35 w związku
  z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.
 4. Zakład Remontowo- Malarski „REMAL” Józef Wilk, ul. Północna 41, 33-111 Koszyce Wielkie został wykluczony z udziału w części 1, 5, 6 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 1- Krakowska 42/41, zadaniu nr 5- Pułaskiego 81/62 oraz zadaniu nr 6- Pułaskiego 81/29 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 5. Zakład Blacharsko Dekarsko Budowlany Jan Pawełek, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: oświadczenia o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS lub KRUS
i kserokopii uprawnień E i D w branży elektrycznej i gazowej.
Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 1. Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „ALEXANDER” Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212C została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: kserokopii uprawnień E i D w branży elektrycznej i gazowej.
Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 1. Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Szenwalda 6, 33-100 Tarnów została wykluczona z udziału w części 5, 6 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 5- Pułaskiego 81/62 oraz zadaniu nr 6 – Pułaskiego 81/29 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.
 2. Firma: DUD-BUD Spółka jawna Ł.Duda i M.Nosal, 33-152 Pogórska Wola 323 została wykluczona z udziału w części 1, 11 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 1- Krakowska 42/41 oraz zadaniu nr 11 – Elektryczna 55/11 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 3. Firma: Usługi Ogólnobudowlane Tadeusz Ochałek, Bieździedza 233, 38-213 Kołaczyce została wykluczona z udziału w części 9 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym w zadaniu nr 9- Dąbrowskiego 18/17
  w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.

 

 1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte
  z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 02.03.2015r.     

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% okres gwarancji

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

Zad 13

Zad 14

Zad 15

Zad 16

Zad 17

1

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa,

Biesna 135/3

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

98,26

-

-

100,00

-

-

-

-

2

Firma Ogólnobudowlana
„BIL-BUD”
Dariusz Bilski,
33-114 Rzuchowa 74A

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

3

Zakład Malarsko Lakierniczy
inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

90,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

94,42

-

100,00

-

-

-

4

RBS SERWIS Robert Bocoń Zabawa 19 

33-135 Wał Ruda

-

-

100,00

-

98,75

98,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

5

Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD
Wojciech Wolański

ul. Leśna 17A,

33-130 Radłów

-

-

-

88,21

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

98,00

-

-

98,00

-

-

6

Zakład Remontowo- Malarski „REMAL” Józef Wilk,
ul. Północna 41, 33-111 Koszyce Wielkie

Oferta odrzucona

-

-

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS”
Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

-

100,00

-

-

-

-

-

-

84,15

100,00

-

-

-

-

-

-

-

8

ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17,

33-100 Tarnów

-

-

-

100,00

-

-

100,00

-

-

-

-

-

99,71

-

-

100,00

-

9

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86,70

88,50

-

-

84,28

100,00

10

Zakład Blacharsko Dekarsko Budowlany Jan Pawełek,
ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

11

Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „ALEXANDER” Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212C

Oferta odrzucona

12

F.P.U.H. „KONTRAS”
Marek Cetnar
ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

-

84,72

-

-

-

-

-

-

98,00

-

94,62

-

-

-

97,21

-

-

13

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ECO-INS-BUD”
Jan Sterkowiec, 33-173 Jodłówka Tuchowska 270

-

-

-

-

59,89

60,01

66,94

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda,
ul. Szenwalda 6,
33-100 Tarnów

-

-

-

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

DUD-BUD spółka jawna Ł.Duda i M.Nosal 33-152 Pogórska Wola 323

Oferta odrzucona

82,33

-

-

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

92,11

-

-

16

F.H.U. ALMAKS Albina Mazur, 33-150 Wola Rzędzińska 107A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92,64

-

-

90,46

-

-

-

17

Usługi Ogólno- Budowlane Tadeusz Ochałek Bieździedza 233, 38-213 Kołaczyce

-

73,46

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

72,95

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 


« wróć do listy