Wykonanie instalacji domofonów cyfrowych
Nasz znak : DE/SZP/064/  325 /2015                                                         Tarnów, 16.10.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 09.10.2015 r.  na: „Wykonanie instalacji domofonów cyfrowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wieniawskiego 8 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta
w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: FHU TELETAR Janusz Bochenek,
ul. Zamenhofa 2, 33-100 Tarnów

 

Wieniawskiego 8                             - cena oferty  6 605,28 zł

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Wykonawca: Grupa FDR Arkadiusz Rawita, ul. Rogoyskiego 25/2, 33-100 Tarnów został wykluczony z postępowania - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: wykazu wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot Zamówienia,
z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje oraz aktualnej na okres realizacji Zamówienia polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego Zamówienia z sumą gwarancyjną
w wysokości co najmniej 50.000 zł. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 26.10.2015 r.

 

 


« wróć do listy