Przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych
Tarnów: Docieplenie ścian zewnętrznych budynków znajdujących się w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 68579 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. , ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 621 93 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie ścian zewnętrznych budynków znajdujących się w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Docieplenie ścian zewnętrznych budynków znajdujących się w Tarnowie przy: Fredry 16a - docieplenie ścian zewnętrznych cały budynek, Giełdowa 8a - docieplenie ścian zewnętrznych cały budynek, Giełdowa 8b - docieplenie ścian zewnętrznych cały budynek, Wilsona 63 - docieplenie ścian zewnętrznych - ściany szczytowe, Brodzińskiego 24 - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem kominów ponad dachem, Dębowa 5 - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem kominów ponad dachem. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków styropianem w technologii lekko - mokrej z zastosowaniem wypraw cienkowarstwowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (kosztorysy ślepe).

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: Zad. 1 ul. Fredry 16a - 6600,00zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) Zad. 2 ul. Giełdowa 8a - 770,00zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych) Zad. 3 ul. Giełdowa 8b - 600,00zł (słownie: sześćset złotych) Zad. 4 ul. Wilsona 63 - 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Zad. 5 ul. Brodzińskiego 24 - 1300,00zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) Zad. 6 ul. Dębowa 5 - 2300,00zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz wykonanych 2 robót budowlanych obejmujących zakresem roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonywanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca przedłoży poświadczenie albo inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności - jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiada uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (kserokopia odpowiednich uprawnień budowlanych, kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a). Wypełniony formularz oferty, b). kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie podanego kosztorysu ślepego, c). kserokopia uprawnień

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach: - konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, - rezygnacja Zamawiającego z wykonania części robót, - wystąpienia siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mzb.tarnow.pl/index.php?page=przetargi&subpage1=uslugi-roboty-budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 - 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Pokój nr 13, tel /014/ 621 93 81, cena wersji papierowej 20zł bez kosztu projektów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 - 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

 

PYTANIA DO PRZETARGU.....(pobierz)

UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI.....(pobierz)

 

termin wywieszenia:03.06.2016r.

termin zdjęcia: 18.06.2016r. 


« wróć do listy