Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drewnianej na PCV
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony – inny niż zamówienia publiczne

na

wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV

w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Żwirki 4

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

*Termin wykonania zamówienia :   do 31.12.2015r. 

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Wyboru Wykonawcy robót dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia 23.11.2015r. do godz.  10:00

 

Otwarcie ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów  w dniu  23.11.2015, o godz. 10:15, Sala konferencyjna  

 

Termin związania ofertą:    30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron   

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9

33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania

 

termin wywieszenia: 06.11.2015r. 

termin zdjęcia: 24.11.2015r.


« wróć do listy