Przetarg nieograniczony na zakup i wdrożenie ZSI w MZB Sp. z o.o. w Tarnowie
Ogłoszenie o negocjacjach z ogłoszeniem

Tarnów: Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 322760 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. , ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 621 93 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Spółka z o.o.
w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI) obejmujący dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości, zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi (w tym: remontów i inwestycji, czynszów z lokali komunalnych i socjalnych, dodatków mieszkaniowych, rozliczania mediów, kaucji mieszkaniowych oraz pełnej obsługi wspólnot mieszkaniowych) windykacji, majątku trwałego, planowania/budżetowania, kadr i płac, sprzedaży, elektronicznego obiegu dokumentów, portalu internetowego (e-kartoteka) oraz jego utrzymanie.

2.ZSI zostanie wdrożony u Zamawiającego z wykorzystaniem udostępnionych zasobów serwerowych Wykonawcy, tj. Wykonawca dostarczy własne zasoby serwerowe do siedziby Zamawiającego wymagane do prawidłowego działania ZSI, w tym pracy zdalnej. Wykonanie wdrożenia w strukturze rozproszonej (tj. jedna główna siedziba-serwer i lokalizacje poza siedzibą - oddziały firmy).

3.Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową w celu szczegółowego poznania potrzeb związanych z wdrażanym ZSI oraz zapewni możliwość rozszerzania i modyfikacji funkcjonalności ZSI oraz dostosowania systemu na etapie wdrożenia do indywidualnych wymagań Zamawiającego.

4.Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego.

5.Powdrożeniowe doradztwo techniczne i merytoryczne w zakresie wszelkich zagadnień związanych z działaniem ZSI. Aktualizacja systemu oraz aktualizacja związana ze zmianami obowiązującego prawa przez okres 24 miesięcy od daty uruchomienia systemu.

 

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 72.22.41.00-2, 80.51.10.00-9.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie jest wymagane. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przy złożeniu oferty ostatecznej (po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału w negocjacjach)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej dwa zamówienia na dostawę i wdrożenie zintegrowanych systemów komputerowych w podmiotach zajmujących się zarządzaniem zasobem komunalnym, zarządzaniem nieruchomościami (w tym obsługa wspólnot mieszkaniowych), o łącznej wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto, w tym przynajmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto polegające na dostawie, wdrożeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu komputerowego w podmiotach opisanych powyżej w zakresie co najmniej obszarów(modułów) funkcjonalnych: zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi wraz z remontami i inwestycjami, finansowo-księgowego, środków trwałych, kadrowo-płacowego, fakturowania, budżetowania, współpracującego z serwisem internetowym w zakresie udostępniania wybranych funkcjonalności wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i wdrożenia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami wymienionymi poniżej:

1.Kierownikiem projektu (minimum jedna osoba) -osobą z wykształceniem wyższym, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na wdrażaniu i obsłudze modułów funkcjonalnych: zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, finansowo-księgowego, środków trwałych, kadrowo-płacowego, fakturowania, budżetowania, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w przynajmniej jednym ukończonym (odebranym przez zamawiającego) wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w podmiocie prowadzącym podobną działalność jak Zamawiający, na stanowisku Kierownika projektu,

2. Zespołem składającym się z minimum 4 konsultantów wdrożeniowych gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach (modułach) funkcjonalnych, w którym każdy konsultant będzie osobą z wykształceniem wyższym, posiadającą z minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła przynajmniej w jednym wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego dla podmiotu prowadzącego podobną działalność jak Zamawiający,

3. Zespołem składającym się z minimum 3 programistów, zapewniającym możliwość dostosowania zintegrowanego systemu informatycznego do potrzeb Zamawiającego związanych z tworzeniem i rozwojem oprogramowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w którym każdy programista będzie osobą z wykształceniem wyższym, posiadającą z minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której jedna osoba będzie pełniła więcej niż jedną funkcję wskazaną powyżej. 4. Biegłym rewidentem, zapewniającym możliwość dostosowania zintegrowanego systemu informatycznego, planu kont, polityki rachunkowości, wszelkich raportów i sprawozdawczości dla potrzeb Zamawiającego związanych z tworzeniem i rozwojem oprogramowania w zakresie odpowiadającym obowiązującym zasadom i przepisom prawa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 300.000,00 zł. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od III.4.1.) do III.4.3) niniejszego ogłoszenia: W przypadku spółek cywilnych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

1.1. Dokumenty o których mowa w punkcie III.4.1. niniejszego ogłoszenia, wykaz wykonanych usług oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z pkt III.4.2) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w pozostałych ppkt punktu III.4.2) oraz dowody dotyczące usług wymienionych w wykazie określające czy usługi zostały wykonane należycie winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.2. W przypadku składania wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie III.4.2) ogłoszenia (lub w punktach III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia (z pkt III.4.2) i III.4.4) niniejszego ogłoszenia). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

2. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) Wypełniony Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia), zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także informację, czy Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej. Upoważnienie osób podpisujących wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. b) Wykaz wykonanych usług spełniających wymagania określone w pkt III.3.2) i III.3.4) niniejszego ogłoszenia sporządzony według załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Wykonawcy zostaną poddani ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wyniku której zostaną przyznane im punkty liczone w następujący sposób:

1. Doświadczenie Wykonawcy we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego w podmiotach prowadzących podobną działalność jak Zamawiający (max 50 pkt). Za zrealizowane wdrożenia w/w systemu, zakończone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) 1-2 wdrożenia - 30 pkt;

b) 3 wdrożenia - 40pkt,

c) 4 wdrożenia i więcej - 50 pkt.

2. Ilość wdrożeń w firmach zarządzających nieruchomościami w ilości zarządzanych budynków - nieruchomości (max 50 pkt) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wdrożenie w firmie zarządzającej:

a) 100-200 nieruchomości - 30pkt,

b) 201-300 nieruchomości - 40pkt,

c) 301 i więcej nieruchomości - 50pkt.

Maksymalna łączna ocena wynosi 100 pkt.

Opisanej powyżej punktacji podlegać będą wyłącznie doświadczenie Wykonawcy zawierające dowody dotyczące usług wymienionych w wykazach określające czy w/w usługi zostały wykonane należycie, tzn. - poświadczenie, np. referencje albo - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców, którzy spełnią te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 3, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. W przypadku gdy kilku Wykonawców uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawcę, który wprowadził większą ilość wdrożeń. Jeżeli więcej niż jeden Wykonawca uplasuje się na 3 miejscu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich tych Wykonawców

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - funkcjonalność - 50

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wstępnej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wstępnej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 - 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ma być sporządzony w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków w postaci elektronicznej. Wnioski należy składać w bezpiecznej kopercie. Na opakowaniu wniosku należy zamieścić następującą informację: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia wniosku, tj. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 - 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/. W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie wniosku przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pocztą lub pocztą kurierską - jego nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia wniosków. 2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: a) Elżbieta Smagłowska - tel. 14 621-93-81 wew. 113 - w zakresie przedmiotu zamówienia; b) Katarzyna Molczyk - tel. 14 621-93-81 wew.118 , e-mail: mzb@mzb.tarnow.pl - w zakresie procedury przetargowej. 4. Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.12.2015 o godz. 9:15 w sali konferencyjnej. 5. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://mzb.tarnow.pl/index.php?page=przetargi&subpage1=uslugi-roboty-budowlane Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, zmiany ogłoszenia oraz odwołania dot. treści ogłoszenia, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 27.11.2015r.

termin zdjęcia: 05.12.2015r.


« wróć do listy