Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

na

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 9

 

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 7zł bez kosztu projektu

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia do 29.02.2016r.

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie:

 

Matejki 91600zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych )

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena – 100%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia   26.01.2016   do godz.  8:45

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu   26.01.2016   o godz. 9:00   w siedzibie Zamawiającego:   

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9,

Sala Konferencyjna

 

Termin związania ofertą: 30 dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.

ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

PYTANIA DO PRZETARGU.....(pobierz)

 

termin wywieszenia: 12.01.2016r. 

termin zdjęcia: 27.01.2016r.  


« wróć do listy