Oferta na rozbiórkę budynku
Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

 

zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę budynku
przy al. M.B. Fatimskiej 8

 

1. Rozbiórka budynku z lokalami użytkowymi, drewnianego parterowego, niepodpiwniczonego położonego na działce 2/6, obręb 164

Rozbiórkę wykonać zgodnie z opisem rozbiórki – w załączeniu.

Istniejące ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian.

Po rozebraniu budynku wywieźć gruz, uprzątnąć i uporządkować teren rozbiórki.  

 

2. Oferta zawiera następujące dokumenty:

a/ formularz oferty wg załączonego wzoru

b/ informację przedstawiającą potencjał kadrowy, a w szczególności jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika w odpowiedniej specjalności – uprawnienia i przynależność do izby

c/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

3. Termin wykonania zamówienia do 15.07.2015r.

 

4. Cena oferty

Rozbiórka budynku przy al. M.B. Fatimskiej 8 wraz z wywiezieniem gruzu
i uporządkowaniem terenu w zamian za odkupienie materiałów pozyskanych z rozbiórki.  

 

5. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z opisem „Rozbiórka Fatimska 8” w siedzibie Zamawiającego

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia   25.05.2015   do godz.  10:15

otwarcie ofert nastąpi w dniu   25.05.2015   o godz. 10:30   w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej   

 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron   tel. /014/ 621 93 81  w godz. 7.30 – 14.30

 

7. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy. Miejski Zarząd Budynków  zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

 

8. Oferent, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających utylizację papy.

 

Pliki do pobrania:

 

Uwaga:   

Zbiórka oferentów w celu wizji lokalnej budynku 20 maja 2015 o godz. 12.00
 al. M.B. Fatimskiej 8


« wróć do listy