Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 377 /2015                                                           Tarnów, 09.12.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 26.11.2015 r.  na: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym znajdującym się w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk, Chojnik 130, 33-180 Gromnik

 

Krakowska 20                                 -        cena oferty  25353,01 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Firma Usługowa HYDRAULIKA Wod-Kan C.O. I Gaz Jan Fido, ul. Zagumnie 64, 33-140 Lisia Góra została wykluczona z udziału w postępowaniu - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności
    z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Firma: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3 została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału
    w postępowaniu.

W ofercie brak jest: informacji przedstawiającej potencjał kadrowy oraz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
a w szczególności:

- jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiada uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (kserokopia odpowiednich uprawnień budowlanych, kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego). Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentu nie dostarczył go Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Firma: HYDRAULIK Usługi Wod-Kan i CO Grzegorz Reguła ul. Św. Jana Pawła II 35, Nowy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec został wykluczony z udziału w postępowaniu - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą 5 dni po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia tj. dnia 15.12.2015 r.

 


« wróć do listy