Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
Nasz znak : DE/SZP/064/ 382 /2015                                                                Tarnów, 14.12.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 04.12.2015 r.  na: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB” zostały wybrane n/w oferty
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 6 - złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad Nr 1 ZUM-1                                  -        cena oferty  42 599,13 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 - złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ZEG-POL Al. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice

Zad Nr 2 ZUM-2                                  -        cena oferty   5 959,44 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły  korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Firma Twoje Okna – Stolarka Budowlana Katarzyna Sobczyk ul. Kasprzaka 28/3 41-303 Dąbrowa Górnicza została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału
    w postępowaniu.

W ofercie brak jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz aktualnej na okres realizacji Zamówienia polisy potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego Zamówienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000 zł. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    dnia 21.12.2015 r.

 


« wróć do listy