Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego
Nasz znak: DE/SZP/064/394/2015                                                                                 Tarnów, dnia 28.12.2015r.    

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), w postępowaniu na ,,Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM-1, ZUM-2, ZUM-3 (budynki komunalne, budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki prywatne i o własności mieszanej)’’ przeprowadzonego w dniu 22.12.2015r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1- złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany REMS Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33 – 100 Tarnów     

 

Cena (gotowość) za 1 m-c                                       6 765,00zł brutto

Cena (stawka roboczogodziny z narzutami)            20,31zł brutto

Czas reakcji                                                             20 minut 

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium  -

Cena (gotowość) – 60%

Cena (stawka godzinowa) – 30%

Czas reakcji – 10%

1

Zakład Remontowo – Budowlany REMS Stanisław Sak

33 – 100 Tarnów, ul. Do Huty 17

Cena (gotowość) – 60,00pkt

Cena (stawka godzinowa) – 26,81pkt

Czas reakcji – 10,00pkt

Razem liczba: 96,81 pkt

2

REM-S Remonty Specjalistyczne

Janusz Mazur

33 – 150 Wola Rzędzińska 107A

Cena (gotowość) – 52,80pkt

Cena (stawka godzinowa) – 30,00pkt

Czas reakcji – 10,00pkt

Razem liczba: 92,80 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy