Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 91 /2015                                                            Tarnów, dnia 04.05.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez MZB znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 24.04.2015r. została wybrana n/w oferta
w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Usługi Kominiarskie Marciniec Jan,
39-208 Gumniska 153A

 

ZADANIE NR 3 Świadczenie usług kominiarskich w budynkach komunalnych,
o własności mieszanej gmina/prywatny i prywatnych zarządzanych przez ZUM-3:

 

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

•        spalinowe                7 zł/1 przewód netto

•        dymowe                 10 zł/1 przewód netto

•        wentylacyjne          6 zł/1 przewód netto

                  Razem 23,00 zł netto

                   VAT 0%  0,00  zł

                   Razem 23,00 zł brutto

 

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

•        spalinowe                8 zł/1 przewód netto

•        dymowe                  8 zł/1 przewód netto

•        wentylacyjne           8 zł/1 przewód netto

                  Razem 24,00 zł netto

                  VAT 0%  0,00 zł

                  Razem 24,00 zł brutto

 

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  20 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po 70 zł/1 urządzenie netto

5.  Inwentaryzacja przewodów kominowych po 20 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach   na zlecenie Zamawiającego 150 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

•        usuwanie gniazd                            80 zł/1 przewód lub komin netto

•        wyszukiwanie przewodów            20 zł/1 przewód lub komin netto

                 Razem 360,00 zł netto

                 VAT 0 %  0,00 zł

                 Razem 360,00 zł brutto

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 1. Unieważniono postepowania na Zad Nr 1 – Świadczenie usług kominiarskich w budynkach komunalnych, o własności mieszanej gmina/prywatny i prywatnych zarządzanych przez
  ZUM-1 i Zad Nr 2 – Świadczenie usług kominiarskich w budynkach komunalnych, o własności mieszanej gmina/prywatny i prywatnych zarządzanych przez ZUM-2-  na podstawie art. 93 ust. 4 pkt. 1 Pzp. – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Wykonawca: Zakład Kominiarski „FLORIAN” Stanisław Lemek ul. Mościckiego 21,
  33-100 Tarnów
  został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: oświadczenia o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS lub KRUS, wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie usługi polegające świadczeniu usług kominiarskich, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie, Załącznik nr 3  i opłaconej polisy,
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000zł.

Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 

 1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta
  z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 15.05.2015r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena,
5% termin płatności

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

1

 Zakład Kominiarski Marek  Romański, Krakowska 161, 33-100 Tarnów

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie zostało unieważnione

-

2

 Zakład Kominiarski „FLORIAN”   Stanisław Lemek ul. Mościckiego 21, 33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

3

Usługi Kominiarskie Jan Marciniec 

 39-208 Gumniska 153A

90,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy