Remont lokali mieszkalnych - pustostany 1
Nasz znak: DE/SZP/064/ 43 /2016                                                                   Tarnów, dnia 29.02.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 1) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 12.02.2016r. zostały wybrane n/w oferty
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3

Zad Nr 13 – Waryńskiego 17/17                            -        cena oferty   11 135,59 zł

Zad Nr 19 – Lelewela 5/18                                     -        cena oferty   12 286,87 zł

Zad Nr 21 – Bitwy pod Studziankami 3/42                       -        cena oferty   17 689,88 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 7 – Cegielniana 6/7                                     -        cena oferty    7 263,26 zł

Zad Nr 11 – Cegielniana 8/18                                 -        cena oferty    5 957,29 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 9 – oś. 25-Lecia 3/11                                  -         cena oferty  14 262,27 zł

Zad Nr 12 – Szpitalna 3/27                                     -        cena oferty   11 120,78 zł

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Szenwalda 6, 33-100 Tarnów

Zad Nr 14 – Grottgera 25/15                                  -        cena oferty    3 595,84 zł

Zad Nr 16 – Grottgera 25/5                                    -        cena oferty    3 973,67 zł

 

Oferta oznaczona nr 9 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

Zad Nr 6 – Spytki 1A/10                                        -        cena oferty    5 084,49 zł

Zad Nr 10 – Skowronków 6a/29                            -        cena oferty    5 767,04 zł

Zad Nr 15 – Elektryczna 55/3                                -        cena oferty    3 613,98 zł

Zad Nr 20 – Grottgera 25/41                                  -        cena oferty    3 163,56 zł

 

Oferta oznaczona nr 13 – złożona przez: Firma Budowlana „BUDOWLANI plus” Chrupek Krzysztof          , 33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 1 – Dąbrowskiego 32/3                              -        cena oferty    11 643,33 zł

Zad Nr 3 – Konarskiego 4c/3                                 -        cena oferty    14 996,49 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.             Unieważniono postępowania na zadanie nr 2 – Fabryczna 11/2, zadanie nr 4-  - Franciszkańska 12/6, zadanie nr 5 – Krakowska 20/4a,
zadanie nr 17- Mościckiego 197/7
  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.             Firma Usługowa MAD-EX Piotr Madeja ul. Tarnowska 108 33-159 Zalasowa została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: oświadczenia o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS lub KRUS Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

3.             Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4,
33-100 Tarnów
został wykluczony z udziału w części 1, 5 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 1 – Dąbrowskiego 32/3 oraz zadaniu nr 5 – Krakowska 20/4a w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

4.             Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3 został wykluczony z udziału w części 12 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 12 – Szpitalna 3/27
w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego
z udziału w postępowaniu.

5.      Firma: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów, została

wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie określił w formularzu ofertowym wymaganego terminu płatności faktury.

6.             Firma: Housebud Paweł Tomasik, 33-114 Rzuchowa 153 została wykluczona
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego
z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym krótszy

niż 21 dni termin płatności faktury.

7.             Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 11.03.2016r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma Usługowa

MAD-EX Piotr Madeja

ul. Tarnowska 10833-159 Zalasowa

Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4, 33-100 Tarnów

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa,

Biesna 135/3

MKD Sp. z o.o.

ul. Racławicka 14,  33-101 Tarnów

ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Szenwalda 6, 33-100 Tarnów

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD”
Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

Firma Remontowo- Budowlana „STAN-BUD”  Stanisław Stawarski    33-114 Rzuchowa 286                 

F.P.U.H. „KONTRAS”

Marek Cetnar  ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Firma Budowlana „BUDOWLANI plus” Chrupek Krzysztof 33-158 Szynwałd 283

Housebud Paweł Tomasik, 33-114 Rzuchowa 153

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% termin płatności faktury

Zad Nr 1

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

-

80,04

-

-

100,00

-

Zad Nr 2

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr 3

-

-

-

84,77

-

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

100,00

-

Zad Nr 4

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr 5

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr 6

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

-

100,00

 

-

Oferta odrzucona

-

Oferta odrzucona

Zad Nr 7

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zad Nr 8

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr 9

-

-

-

-

-

100,00

98,15

-

-

70,28

58,41

-

72,60

-

Zad Nr 10

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

51,77

-

-

-

Zad Nr  11

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zad Nr  12

-

-

Oferta odrzucona

79,93

-

100,00

-

-

-

70,10

-

-

-

-

Zad Nr  13

-

-

100,00

71,30

-

95,90

95,75

-

-

-

-

-

-

-

Zad Nr  14

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

Zad Nr  15

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

Oferta odrzucona

-

-

Zad Nr  16

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

Zad Nr  17

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr  18

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr  19

-

-

100,00

69,62

94,25

-

96,40

-

-

 

-

-

93,58

-

Zad Nr  20

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

86,21

100,00

-

-

-

-

-

Zad Nr  21

-

-

100,00

-

-

98,75

92,80

-

-

-

63,95

-

-

-

 


« wróć do listy