Przebudowa lokalu na pomieszczenia ZUM 3
Nasz znak: DE/SZP/064/ 85 /2016                                                                    Tarnów, dnia 11.05.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Przebudowa lokalu użytkowego na pomieszczenia biurowe dla ZUM-3 w budynku przy ul. Pułaskiego 93’’ przeprowadzonego w dniu 29.04.2016r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Pułaskiego 93                                   -        cena oferty    236 282,52 zł

Termin płatności faktury                                     -          30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.             Oferta Firmy Budowlanej FRESKO Władysław Krakowiecki, ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów została odrzucona z udziału w postępowaniu na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta została odrzucona.

2.             Firma Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-Maja 4/4,
33-100 Tarnów
została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona jako Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności

- jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiada uprawnienia budowlane
w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (kserokopia odpowiednich uprawnień budowlanych, kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego)

- minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży elektrycznej posiadającą uprawnienia E i D oraz kserokopii uprawnień. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

3.   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 17.05.2016r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% termin płatności faktury

Zadanie 1

1

Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek

ul. 1-Maja 4/4, 33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

2

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,

ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100,00

3

Firma Budowlana FRESKO Władysław Krakowiecki,

ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

            

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy