Remont lokali mieszkalnych - pustostany 2
Nasz znak: DE/SZP/064/ 74 /2016                                                          Tarnów, dnia 22.04.2016r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 2) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 11.04.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 9 – Oś 25 Lecia 4/46                                  -        cena oferty   8 418,11 zł

Zad Nr 10 – Waryńskiego 17/28                            -        cena oferty   7 251,74 zł

Zad Nr 13 – Lelewela 5/60                                     -        cena oferty   11 814,18 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – Mościckiego 197/7                               -        cena oferty    11 488,18 zł

Zad Nr 11 – Lelewela 3/49                                     -        cena oferty    10 619,48 zł

Zad Nr 12 – Pułaskiego 64/28                                -        cena oferty    15 396,05 zł

Zad Nr 14 – Pułaskiego 97/7                                  -        cena oferty    13 419,36 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk Chojnik 130 33-180 Gromnik

Zad Nr 2 – Krakowska 20/4a                                 -         cena oferty      13 323,93 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad Nr 8 – Goldhammera 6/3a                               -        cena oferty    8 306,01 zł

Zad Nr 17 – Pułaskiego 97/75                                -        cena oferty    13 879,66 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek 33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 15 – Starowolskiego 14/15                         -        cena oferty    19 181,21 zł

Zad Nr 16 – Szenwalda 8/24                                  -        cena oferty    12 573,81 zł

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar  ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 4 – Spytki 1A/32                                        -        cena oferty   11 624,94 zł

Zad Nr 6 – Braci Saków 14/6a                               -        cena oferty   3 046,32 zł

Zad Nr 7 – Dąbrowskiego 18/14a                          -        cena oferty   5 928,02 zł

 

Oferta oznaczona nr 9 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 5 – Bernardyńska 8/4                                 -        cena oferty    10 954,82 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

Zamawiający informuje, że:

1.             Unieważniono postępowania na zadanie nr 1 – Fabryczna 11/2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.             Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów został wykluczony z udziału w części 15 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 15 – Starowolskiego 14/15 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

3.             Firma Budowlana BUDOWLANI  plus Krzysztof Chrupek 33-158 Szynwałd 283 został wykluczony z udziału w części 14 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 14 –Pułaskiego 97/7 w związku
z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
w postępowaniu.

4.             Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 04.05.2016r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena,  5%  - termin płatności faktury 

Zad

1

Zad

2

Zad

3

Zad

4

Zad

 5

Zad

6

Zad

7

Zad

8

Zad

9

Zad

 10

Zad

 11

Zad

12

Zad

13

Zad

 14

Zad

15

Zad

 16

Zad

17

1

M-BUD Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

Zadanie zostało unieważnione

 

 

 

 

 

 

 

78,14

 

 

74,55

75,29

 

80,80

 

 

2

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

 

 

 

 

 

 

100,00

100,00

 

 

100,00

 

Oferta odrzucona

 

 

3

ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

100,00

100,00

 

100,00

 

 

 

4

F.U.H. INSTALFLEX

Adam Kucharzyk

Chojnik 130

33-180 Gromnik

100,00

 

 

95,02

 

 

 

 

 

96,67

 

 

 

95,84

 

 

5

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

 

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

92,19

95,11

 

 

 

100,00

6

Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek 33-158 Szynwałd 283

 

 

 

 

 

 

 

92,88

95,19

 

 

 

 

100,00

100,00

 

7

Firma Budowlana BUDOWLANI  plus

Krzysztof Chrupek

33-158 Szynwałd 283

97,35

 

88,10

 

 

 

 

 

 

 

86,99

 

Oferta odrzucona

 

 

 

8

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

 

 

100,00

 

100,00

100,00

 

 

 

 

84,09

 

 

 

 

 

9

Zakład Malarsko Lakierniczy
inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3,
33-100 Tarnów

 

 

 

100,00

91,97

 

91,21

 

 

 

 

 

 

 

98,44

 

 


« wróć do listy