Remont lokali mieszkalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 115 /2016                                                Tarnów, dnia 10.06.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 3) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 25.05.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3

Zad Nr 1 – Krakowska 24/5                                                -        cena oferty     8 543,93 zł

Zad Nr 4 – Krakowska 16/8                                                -        cena oferty   13 813,62 zł

Zad Nr 6 – Dąbrowskiego 18/17                             -        cena oferty     6 393,70 zł

Zad Nr 13 – Dwernickiego 6/14                             -        cena oferty   11 549,61 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska
Wola 37 C

Zad Nr 3 – Lwowska 69/87                                     -        cena oferty   17 027,04 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar 
ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 5 – Tuchowska 29/1A                                -         cena oferty    17 790,45 zł

Zad Nr 7 – Spytki 1A/28                                        -        cena oferty    6 307,05 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany      Chrupek Leszek 33-158 Szynwałd 283
Zad Nr 8 – Braci Saków 14/1                                 -         cena oferty    13 053,17 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad Nr 10 – Marynarki Wojennej 6/66                   -        cena oferty  12 170,00 zł

Zad Nr 13 – Lelewela 18a/37                                  -        cena oferty  22 572,65 zł

Zad Nr 15 – Lelewela 18a/40                                  -        cena oferty  20 153,48 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: RBS SERWIS Robert Bocoń, Zabawa 19,
33-133 Wał Ruda  

Zad Nr 14 – Oś. 25-Lecia 6/59                               -        cena oferty   8 706,61 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice   

Zad Nr 14 – Mościckiego 21/15                              -        cena oferty  19 546,40 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz.

Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.             Firma Usługowa MAD-EX Piotr Madeja ul. Tarnowska 108 33-159 Zalasowa została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona jako Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: oświadczenia o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS lub KRUS oraz kserokopii uprawnień E i D w branży elektrycznej i gazowej. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

2.             Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A,
33-130 Radłów
został wykluczony z udziału w części 14 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 14 – Mościckiego 21/15 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

3.             Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 21.06.2016r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena,  5%  - termin płatności faktury 

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

Zad 13

Zad 14

Zad 15

1

Firma Usługowa MAD-EX Piotr Madeja ul. Tarnowska 108
33-159 Zalasowa

Oferta odrzucona

Zadanie zostało unieważnione

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

Oferta odrzucona

-

Zadanie zostało unieważnione

-

-

-

-

-

-

2

Zakład Remontowo- Budowlany Chrupek Leszek 33-158 Szynwałd 283

-

-

-

96,05

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

3

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

-

-

-

-

-

-

-

84,20

-

-

89,00

100,00

91,61

4

M-BUD Monika Duda,
33-152 Pogórska Wola 37 C

-

100,00

-

-

-

-

95,08

-

-

-

86,82

-

88,24

5

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa,
Biesna 135/3

100,00

-

100,00

-

100,00

-

-

-

-

100,00

-

-

-

6

RBS SERWIS Robert Bocoń, Zabawa 19, 33-133 Wał Ruda

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

7

Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A,
33-130 Radłów

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

Oferta odrzucona

100,00

8

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4,  33-100 Tarnów

-

-

-

100,00

82,43

100,00

87,94

-

-

-

-

-

-

 

 


« wróć do listy