Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV
Ogłoszenie o przetargu  

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

na

wymianę

stolarki okiennej drewnianej na PCV
w budynkach znajdujących się w zasobach MZB

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – Wykonawca może złożyć oferty częściowe na wybraną część zamówienia. 

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

*Termin wykonania zamówienia

do dnia 30.09.2016r. zad 1 i zad 2

do dnia 30.08.2016r. zad 3

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

cena 100%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia   01.07.2016   do godz.  8:45

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu   01.07.2016   o godz. 9:00   w siedzibie Zamawiającego:   

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą: 30 dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102, e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 17.06.2016r. 

termin zdjęcia: 02.07.2016r.    


« wróć do listy