Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

na

pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego   

dla zadania pn.

Przebudowa, wykonanie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP), wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie”.

 

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

*Termin wykonania zamówienia: termin zakończenia po końcowym odbiorze zadania (przewidywany termin zakończenia 30.09.2016r.) oraz po całkowitym jego rozliczeniu z wykonawcą robót budowlanych.

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

b/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena   –   100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9  

W sekretariacie do dnia 01.07.2016  do godz. 9.00. 

 

Otwarcie ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

w dniu  01.07.2016, o godz. 9:15, Sala konferencyjna  

 

Termin związania ofertą: 30 dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102, e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 22.06.2016r. 

termin zdjęcia: 02.07.2016r.   


« wróć do listy