Remont lokali mieszkalnych - pustostany 4
 

Nasz znak: DE/SZP/064/ 142 /2016                                                Tarnów, dnia 28.06.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 4) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 14.06.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska
Wola 37 C

Zad Nr 1 – Lwowska 61/98                                     -        cena oferty  26 947,81 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk

Chojnik 130, 33-180 Gromnik
Zad Nr 2 – Krakowska 42/14                                 -         cena oferty    10 358,18 zł

Zad Nr 3 – Lwowska 61/62                                    -        cena oferty  13 966,29 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: ALMAREM    Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 4 – Krakowska 42/24A                              -        cena oferty   15 040,37 zł

Zad Nr 10 – Grottgera 25/25                                  -        cena oferty     3 209,62 zł

Zad Nr 13 – Szczepanika 2/60                                -        cena oferty   14 835,74 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3

Zad Nr 5 – Waryńskiego 15/30                               -        cena oferty   12 675,91 zł

Zad Nr 6 – Lwowska 14/22                                    -        cena oferty   11 111,95 zł

Zad Nr 11 – Klikowska 22a/34                               -        cena oferty   17 284,13 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice   

Zad Nr 8 – Bóżnic 5/23                                           -         cena oferty   22 443,76 zł

Zad Nr 9 – Mickiewicza 10/6                                 -        cena oferty   47 045,32 zł

Zad Nr 16 – Waryńskiego 9/19                               -        cena oferty   20 866,33 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar 

ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 12 – Pułaskiego 66/20                                 -        cena oferty   16 019,83 zł

Zad Nr 14 – Malczewskiego 3/8                             -        cena oferty   23 368,15 zł

Zad Nr 15 – Tuchowska 76/9                                 -        cena oferty     8 852,24 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.             Unieważniono postępowania na zadanie nr 7 – oś. 25-Lecia 2/131 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.             Firma: Zakład Malarsko- Lakierniczy inż. Wacław Bąk została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym termin płatności faktury niezgodny z treścią SIWZ.

3.             M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska Wola 37 C została wykluczona z udziału w części 11 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny materiału w kosztorysie ofertowym na zadanie nr 11 – Klikowska 22a/34 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

4.             Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3 została wykluczona z udziału w części 14 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 14 – Malczewskiego 3/8
w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego
z udziału w postępowaniu.

5.             Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice została wykluczona z udziału w części 13 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 13 – Szczepanika 2/60 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

6.             Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 11.07.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena,  5%  - termin płatności faktury

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

Zad 13

Zad 14

Zad 15

Zad 16

1

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar 
ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

-

Zadanie zostało unieważnione

-

-

-

97,43

100,00

-

100,00

100,00

-

2

F.U.H. INSTALFLEX

Adam Kucharzyk

Chojnik 130

33-180 Gromnik

96,21

100,00

100,00

82,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

M-BUD Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

100,00

-

96,67

-

-

85,05

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

4

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

-

Oferta odrzucona

-

-

5

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

100,00

6

ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

-

-

-

100,00

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

-

-

-

7

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3,
33-100 Tarnów

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

 

 

                                                                                                          ------------------------------------                                                                                                 (Kierownik Zamawiającego)

 


« wróć do listy