Przetarg nieograniczony na roboty ślusarskie
 

Ogłoszenie o przetargu  

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

 

ogłasza

 

przetarg nieograniczony inny niż zamówienia publiczne na

 

roboty ślusarskie – w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł  

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia:

do dnia 30.09.2016r.  zadanie nr 1, 2, 3

do dnia 31.08.2016r. zadanie nr 4

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

 

*kryterium oceny ofert

 

Wyboru Wykonawcy robót dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/

do dnia 15.07.2016 do godz. 8:45.

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu  15.07.2016, o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9,

Sala Konferencyjna 

Termin związania ofertą 

30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9

33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania

 

termin wywieszenia: 01.07.2016r.  

termin zdjęcia: 16.07.2016r.  


« wróć do listy