Przebudowa, wykonanie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 161 /2016                                                                  Tarnów, dnia 04.07.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Przebudowa, wykonanie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP), wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
w budynku przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 21.06.2016r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Usług i Handlu PRESSTO Wacław Cichy
ul. Niedomicka 2, 33-132 Niedomice

 

Wałowa 10                                       -        cena oferty    178 129,57 zł

Termin płatności faktury                                     -          30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.             Oferta Firmy INSAP Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków została odrzucona z udziału
w postępowaniu na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego
z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta została odrzucona.

2.             Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 11.07.2016r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% termin płatności faktury

Zadanie 1

1

INSAP Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6, 31-444 Kraków

Oferta odrzucona

2

Zakład Usług i Handlu PRESSTO Wacław Cichy ul. Niedomicka 2, 33-132 Niedomice

100,00

            

 

 

 

 

 

                                                           

            

 

 

 

 


« wróć do listy