Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji domofonów
Ogłoszenie o przetargu  

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

 

ogłasza

przetarg nieograniczony inny niż zamówienia publiczne na

 

na

 

wykonanie modernizacji instalacji domofonów analogowych na cyfrowe w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oś 25 Lecia PRL 3

 

 

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia do 15.09.2016r.

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

 

* kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Wyboru Wykonawcy robót dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia   18.07.2016   do godz.  10:15

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu   18.07.2016   o godz. 10:30   w siedzibie Zamawiającego:   

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9

Sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą: 30 dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.

ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 04.07.2016r. 

termin zdjęcia: 19.07.2016r.   


« wróć do listy