Remont lokali mieszkalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 81 /2015                                                  Tarnów, dnia 13.04.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 3) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 27.03.2015r. zostały wybrane n/w oferty
w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 11 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

Zad Nr 1 – Pułaskiego 66/16                      -        cena oferty   16 489,22 zł

Zad Nr 3 – Lwowska 61/50                                    -        cena oferty   10 059,98 zł

Zad Nr 8 – Szkotnik 8/31                            -        cena oferty   13 252,11 zł

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś,
38-350 Bobowa, Biesna 135/3

 

Zad Nr 2 – Wekslarska 6/7                          -        cena oferty  12 117,62 zł

Zad Nr 13 – Wilsona 63/24                         -        cena oferty    9 673,93 zł

 

Oferta oznaczona nr 12 – złożona przez: RBS SERWIS Robert Bocoń Zabawa 19,
33-133 Wał Ruda

 

Zad Nr 3 – Lwowska 61/113                      -        cena oferty    8 279,99 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Szenwalda 6, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 5 – Wieniawskiego 8/45                 -        cena oferty   10 612,09 zł

Zad Nr 11 – Pułaskiego 81/36                    -        cena oferty   13 000,73 zł

 

Oferta oznaczona nr 10 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar
ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 6 – Pułaskiego 81/2                         -        cena oferty    5 802,13 zł

Zad Nr 14 – Mościckiego 197/1                 -        cena oferty    3 544,29 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS”  Stanisław Sak ul. Do Huty 17 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 7 – Krakowska 27/4A i 27/4B        -        cena oferty   40 241,08 zł

Zad Nr 9 – Cegielniana 8/7                                     -        cena oferty     8 621,20 zł

Zad Nr 12 – Oś. 25-Lecia 6/47                   -        cena oferty     4 907,35 zł

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: Fasady- Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik,
ul. Zgłobicka 73B, 30-113 Zgłobice

 

Zad Nr 10 – Lelewela 18a/15                     -        cena oferty    9 342,41 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k.
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 15 – Malczewskiego 5/19               -        cena oferty    9 652,91 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 1.  Wykonawca: „SOLIDIS” Mariusz Ogorzelec ul. Dunajcowa 5a, 33-101 Tarnów został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: oświadczenia o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS lub KRUS. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 1. Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3 został wykluczony z udziału w części 7, 15 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 7- Krakowska 27/4A i Krakowska 27/4B oraz zadaniu nr 15- Malczewskiego 5/19 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 2. Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD” Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A została wykluczona z udziału w części 7 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 7- Krakowska 27/4A
  i Krakowska 27/4B w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawca: ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów został wykluczony z udziału w części 8 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 8- Szkotnik 8/31 w związku
  z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.
 4. Wykonawca: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk Chojnik 130, 33-180 Gromnik został wykluczony z udziału w części 7, 11, 15 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 7- Krakowska 27/4A i Krakowska 27/4B, zadaniu nr 11- Pułaskiego 81/36 oraz zadaniu nr 15 Malczewskiego 5/19 w związku
  z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.
 5. Wykonawca: RBS SERWIS Robert Bocoń Zabawa 19, 33-133 Wał Ruda został wykluczony z udziału w części 10, 13, 14 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak pozycji kosztorysowych w zadaniu nr 10- Lelewela 18a/15, zadaniu nr 13 – Wilsona 63/24 oraz zadaniu
  nr 14 – Mościckiego 197/1 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 6. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 24.04.2015r.       

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% okres gwarancji

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

Zad 10

Zad 11

Zad 12

Zad 13

Zad 14

Zad 15

1

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa,

Biesna 135/3

-

100,00

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

100,00

-

Oferta odrzucona

2

Zakład Malarsko Lakierniczy
inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

-

-

-

-

75,13

92,00

-

-

-

89,17

-

-

90,83

-

-

3

Firma Ogólnobudowlana
„BIL-BUD”
Dariusz Bilski,
33-114 Rzuchowa 74A

74,77

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

70,55

-

-

67,95

-

-

-

-

4

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda,
ul. Szenwalda 6,
33-100 Tarnów

-

-

-

-

99,29

-

-

-

-

-

98,00

-

-

-

-

5

ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k. ul. Do Huty 17,

33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

100,00

6

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS”
Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

-

-

7

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

-

-

-

-

-

-

-

-

84,53

100,00

84,93

84,22

-

-

-

8

F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk Chojnik 130,
33-180 Gromnik

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

73,00

Oferta odrzucona

9

Biuro Obsługi Budownictwa Rafał Ponikiewski
ul. Mościckiego 125

33-100 Tarnów

74,33

-

-

-

-

71,20

-

-

-

-

67,59

-

-

-

74,14

10

F.P.U.H. „KONTRAS”
Marek Cetnar
ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

-

87,60

-

-

-

98,00

-

-

-

-

-

80,47

-

98,75

-

11

Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański

ul. Leśna 17A,

33-130 Radłów

98,00

-

98,00

-

-

-

-

100,00

-

-

91,27

-

-

-

-

12

RBS SERWIS Robert Bocoń Zabawa 19 

33-135 Wał Ruda

-

-

-

98,08

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

13

DUD-BUD spółka jawna Ł.Duda
i M.Nosal 33-152 Pogórska Wola 323

-

-

72,85

67,86

-

-

-

-

-

81,47

74,46

-

-

-

-

14

„SOLIDIS”
Mariusz Ogorzelec
ul. Dunajcowa 5a,
33-101 Tarnów

Oferta odrzucona

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

 


« wróć do listy