Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
Nasz znak : DE/SZP/064/ 174 /2016                                                                Tarnów, 08.07.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 01.07.2016 r. na: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17a, 33-130 Radłów

Zad Nr 1 – ZUM-2                               -        cena oferty    8 644,17 zł

Zad Nr 2 – ZUM-3                               -        cena oferty  22 155,03 zł

Zad Nr 3 – Lokale użytkowe               -        cena oferty    5 486,03 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Firma Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4,
33-100 Tarnów została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: wykazu wykonanych 2 robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej na PCV wykonywanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone, np. referencje. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

2.    Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 18.07.2016 r.

 

 


« wróć do listy