przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000 euro na

 

opracowanie dokumentacji projektowej

 

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 7zł  

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia

do 30.08.2016r. zadania nr 1, 2, 3, 4, 6

do 30.09.2016r. zadanie nr 5

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

 

 

*kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Cena – 100% 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/

do dnia 19.07.2016 do godz. 9:15.

 

Otwarcie ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

w dniu  19.07.2016 godz. 9:30, Sala Konferencyjna.

 

Termin związania ofertą 

30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron   

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9

33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks. /14/ 621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 12.07.2016r.  

termin zdjęcia: 20.07.2016r.  


« wróć do listy