Przetarg nieograniczony na remont elewacji
Ogłoszenie o przetargu  

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

 

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

 

na

 

remont elewacji

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 10zł

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. 

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

*Termin wykonania zamówienia

do dnia 15.09.2016r. zadanie nr 1

do dnia 15.10.2016r. zadania 2, 3, 4

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający wymaga złożenia wadium 

Zad. nr 1 ul. Żydowska 6600zł (słownie: sześćset złotych )

Zad. nr 2 ul. Wekslarska 6300zł (słownie: trzysta złotych )

Zad. nr 3 ul. Wekslarska 21000zł (słownie: jeden tysiąc złotych )

Zad. nr 4 ul. Krakowska 24850zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych )

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena                                      - 100%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia   29.07.2016   do godz.  8:45

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu   29.07.2016   o godz. 9:00   w siedzibie Zamawiającego:   

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9,

Sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą: 30 dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102, e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 15.07.2016r. 

termin zdjęcia: 30.07.2016r.   


« wróć do listy