Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kominiarskich
Tarnów: Świadczenie usług kominiarskich
Numer ogłoszenia: 53655 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. , ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 621 93 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kominiarskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez MZB znajdujących się w Tarnowie w podziale na 3 zadania. Zakres robót dla wszystkich zadań: I) Czyszczenie przewodów i kanałów kominowych dymowych i spalinowych oraz kanałów wentylacyjnych II) Wykonanie okresowej kontroli kominów murowanych, systemowych stalowych, ceramicznych dymowych, spalinowych, wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i nawiewnej. III) Interweniowanie i kontrolowanie wszelkich zgłoszonych doraźnie w jakimkolwiek czasie (niezależnie od pory dnia lub nocy) przez Zamawiającego nieprawidłowości, w tym też czynności wynikłych po interwencji Straży Pożarnej lub innych służb związanych z prowadzoną przez nich akcją ratowniczo gaśniczą związaną z funkcjonowaniem przewodów kominowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zależności od stopnia pilności wraz z dostarczeniem stosownej opinii kominiarskiej. IV. Wystawianie opinii dla istniejących przewodów z aktualnymi podłączeniami, na wniosek Zamawiającego. V. Rozwiązywanie problemów wynikłych podczas likwidacji przez firmy zewnętrzne działające na zlecenie Zamawiającego, usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu przewodów kominowych, które zostały wyszczególnione w protokołach przeglądów rocznych lub innych opiniach kominiarskich wystawionych przez Wykonawcę. VI. Opiniowanie przewodów dymowych spalinowych lub wentylacyjnych po likwidacji nieprawidłowości wskazanych w opiniach lub protokołach przeglądów rocznych. VII. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych (w tym wolnostanów) na każde zlecenie Zamawiającego. VIII. Sporządzanie kompleksowej lub częściowej inwentaryzacji przewodów kominowych na każde zlecenie Zamawiającego. IX. Wystawianie stosownych opinii kominiarskich w zakresie możliwości zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zamiana przewodów) w lokalach mieszkalnych i użytkowych na wniosek Zamawiającego. X. Wystawianie stosownych opinii kominiarskich w zakresie możliwości zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zamiana przewodów) w lokalach mieszkalnych i użytkowych na wniosek ich właścicieli lub najemców, na ich koszt. XI. Udział w pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego związanych z protokołami i opiniami wystawionymi przez Wykonawcę. XII. Inne czynności i prace zlecone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie usługi polegające świadczeniu usług kominiarskich, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności: - mistrz w rzemiośle kominiarskim
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, kserokopia uprawnień

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin płatności - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mzb.tarnow.pl/index.php?page=przetargi&subpage1=uslugi-roboty-budowlane
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 - 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Pokój nr 13, tel /014/ 621 93 81, cena wersji papierowej 9zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2015 godzina 08:45, miejsce: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 33 - 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 16.04.2015r. 

termin zdjęcia: 25.04.2015r.    

 


« wróć do listy