Remont pokrycia dachowego
Nasz znak: DE/SZP/064/ 208 /2016                                                                  Tarnów, dnia 27.07.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont pokrycia dachowego budynków znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 13.07.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: PROFES Robert Mamala ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Skargi 28                                  -        cena oferty    3 920,83 zł

Zad Nr 2 – Skargi 30                                  -        cena oferty    3 942,21 zł

Zad Nr 3 – Wojtarowicza 25                      -        cena oferty    18 192,49 zł

Zad Nr 4 – Kwiatkowskiego 3                   -        cena oferty    19 643,45 zł

Zad Nr 7 – Pułaskiego 91                           -        cena oferty    11 763,44 zł

Termin płatności faktury                             -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Blacharsko Dekarsko Budowlany Jan Pawełek,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 5 – Lwowska 9                               -        cena oferty     65 149,02 zł

Zad Nr 6 – Tuchowska 17                          -        cena oferty     35 033,05 zł

Termin płatności faktury                             -        30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Wykonawca: PROFES Robert Mamala ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów został wykluczony
    z udziału w części 5 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 5 –Lwowska 9 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte
    z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 02.08.2016r.

 


« wróć do listy