Remont lokali użytkowych (pustostanów 5)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 226 /2016                                                               Tarnów, dnia 09.08.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Remont lokali użytkowych (pustostanów 5) znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 21.07.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3,33-100 Tarnów

 

Zad Nr 6 – Piłsudskiego 24 (Polski Związek Niewidomych)        -        cena oferty    2 898,50 zł

Termin płatności faktury                                                                 -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa BART-BUT Dariusz Wełna ul. Krakowska 21, 32-830 Wojnicz

 

Zad Nr 7 – Krupnicza 15 (Tupperware)                                         -        cena oferty    30 828,36 zł

Termin płatności faktury                                                                 -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk, Chojnik 130,
33-180 Gromnik

 

Zad Nr 1 – Wekslarska 6                                                                -        cena oferty      5 726,95 zł

Zad Nr 2 – Wałowa 16                                                                   -        cena oferty    16 936,03 zł

Zad Nr 4 – Żydowska 8                                                                 -        cena oferty    11 590,56 zł

Termin płatności faktury                                                                 -        30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Unieważniono postępowania na zadanie Nr 3 – Żydowska 4 i zadanie Nr 5 – Piłsudskiego 24 (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) -  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.    Wykonawca: Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4,
33-100 Tarnów został wykluczony z udziału w części 5, 6, 7 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 5 –Piłsudskiego 24 (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), zadaniu nr 6 –Piłsudskiego 24 (Polski Związek Niewidomych) i zadaniu nr 7 –Krupnicza 15 (Tupperware) w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

3.    Firma: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca przedłożył w ofercie formularz ofertowy niezgodny z treścią SIWZ.

4.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 16.08.2016r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% termin płatności faktury

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

1

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

97,22

-

Zadanie zostało unieważnione

-

Zadanie zostało unieważnione

100,00

-

2

Usługi Remontowo- Budowlane

STYLOBAT Janusz Popek

ul. 1-go Maja 4/4, 33-100 Tarnów

-

-

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

Firma Usługowo- Handlowa

BART-BUT Dariusz Wełna    

Ul. Krakowska 21, 32-830 Wojnicz

92,91

-

78,07

89,45

100,00

4

F.U.H. INSTALFLEX

Adam Kucharzyk

Chojnik 130, 33-180 Gromnik

100,00

100,00

100,00

-

-

5

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B,
33-113 Zgłobice

Oferta została odrzucona

                            


« wróć do listy