Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji pionowej
Ogłoszenie o przetargu  

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

 

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

 

na

 

wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

 

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 10zł bez kosztu projektu

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia do 30.11.2016r.

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie:

Zad. nr 1 ul. Fredry 16a – 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych )

Zad. nr 2 ul. Nowy Świat 13400,00zł (słownie: czterysta złotych )

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena – 100%

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia   23.08.2016   do godz.  8:45

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu   23.08.2016   o godz. 9:00   w siedzibie Zamawiającego:   

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9,

Sala Konferencyjna

 

Termin związania ofertą: 30 dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.

ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

PYTANIA DO PRZETARGU.....(pobierz)

PYTANIA DO PRZETARGU 2.....(pobierz)

 

termin wywieszenia: 09.08.2016r. 

termin zdjęcia: 24.08.2016r.   


« wróć do listy