Uszczelnienie przewodów kominowych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 235 /2016                                                                       Tarnów, dnia 22.08.2016r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z poźn. zm.), w postępowaniu ,,Uszczelnienie przewodów kominowych w budynkach znajdujących się
w zasobach MZB’’ przeprowadzonego w dniu 10.08.2016r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Zabawa,
ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1– Uszczelnienie przew. kominowych (rury stalowe)           - cena oferty  2 808,00 zł brutto

 

Zad Nr 2-  Krakowska 27                                                           - cena oferty  5 828,40 zł brutto

 

Zad Nr 3-  Żydowska 8                                                              - cena oferty     669,60 zł brutto

 

Termin płatności faktury                                                           - 30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.             Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. dnia 29.08.2016r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom

 

   Nr Oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

 Kryterium oceny ofert:

Cena - 95%, Termin płatności faktury – 5%

ZADANIE 1

ZADANIE 2

ZADANIE 3

1

Zakład Usług Kominiarskich Tomasz Zabawa,
ul. Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów

100,00

100,00

100,00

2

KOMINUS SERWIS POLSKA Sp. z o.o. Łężkowice 112, 32-015 Kłaj 

72,78

50,31

75,06

 

 

 

 


« wróć do listy