Remont lokali mieszkalnych (pustostany 6)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 260 /2016                                                                 Tarnów, dnia 02.09.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostany 6) znajdujących się w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 10.08.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 1 – oś. 25-Lecia 2/131                                -        cena oferty    8 469,95 zł

Zad Nr 15 – oś. 25-Lecia 6/3                                  -        cena oferty   14 705,06 zł

Zad Nr 17 – oś. 25-Lecia 2/81                                -        cena oferty   17 432,58 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska
Wola 37 C

Zad Nr 2 – Braci Saków 8a/1                                 -        cena oferty   19 564,75 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik
ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice         

Zad Nr 4 – Warzywna 5/7                                      -         cena oferty   40 105,47 zł

Zad Nr 5 – Lwowska 3/7                                       -        cena oferty    42 275,61 zł

Zad Nr 16 – Cegielniana 7/1                                   -        cena oferty    26 759,03 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Krzysztof Chrupek, 33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 6 – Żydowska 4/2                                      -        cena oferty   14 492,73 zł

Zad Nr 8 – Żydowska 5/3                                      -        cena oferty   15 848,09 zł

Zad Nr 10 – Krakowska 27/7                                 -        cena oferty   29 979,51 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 9 – Wilsona 63/30                                      -        cena oferty   16 942,08 zł

Zad Nr 11 – Wieniawskiego 8/47                           -        cena oferty   17 465,44 zł

Zad Nr 21 – M. B. Fatimskiej 3/17                         -        cena oferty   12 449,17 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk,

ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 13 – Wieniawskiego 8/41                           -        cena oferty   16 049,74 zł

Zad Nr 14 – Krzyska 13/12                                    -        cena oferty     5 132,01 zł

Zad Nr 18 – Lwowska 42/24                                  -        cena oferty     7 119,68 zł

Zad Nr 20 – Starodąbrowska 6/46                         -        cena oferty     6 681,69 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk, Chojnik 130,
33-180 Gromnik

Zad Nr 19 – Waryńskiego 8/7                                -         cena oferty    11 050,13 zł

Termin płatności faktury                                         -        30 dni

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 1. Unieważniono postępowania na zadanie nr 3 – ul. Lwowska 3/13, zadanie nr 7 – Piastowska 10/1, zadanie nr 12 – Skargi 28/5, zadanie nr 22 – Krakowska 20/4a na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice została wykluczona z udziału w części 3 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 3 – Lwowska 3/13
  w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
  w postępowaniu.
 3. Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283  została wykluczona z udziału w części 2 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 2 – Braci Saków 8a/1 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 4. Firma Budowlana BUDOWLANI plus Krzysztof Chrupek, 33-158 Szynwałd 283 została wykluczona z udziału w części 21 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 21 – M. B. Fatimskiej 3/17 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 5. ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów została wykluczona z udziału w części 1 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono brak wyceny materiału w przedmiarze na roboty sanitarne w zadaniu nr 1 – oś. 25-Lecia 2/131 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 6. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 08.09.2016r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

F.U.H. INSTALFLEX

Adam Kucharzyk

Chojnik 130,
33-180 Gromnik

Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283

M-BUD
Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

Firma Budowlana BUDOWLANI plus Krzysztof Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3,
33-100 Tarnów

ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Liczba punktów w kryterium –95% cena,  5%  - termin płatności faktury

Zadanie 1

-

-

100,00

-

-

-

Oferta odrzucona

Zadanie 2

-

91,86

Oferta odrzucona

100,00

-

-

-

Zadanie 3

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie 4

100,00

-

-

-

-

-

-

Zadanie 5

100,00

-

-

-

-

-

-

Zadanie 6

-

91,20

-

-

100,00

-

-

Zadanie 7

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie 8

-

85,40

-

92,33

100,00

-

-

Zadanie 9

-

-

-

-

-

-

100,00

Zadanie 10

-

-

-

-

100,00

-

 

Zadanie 11

-

-

-

-

-

-

100,00

Zadanie 12

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie 13

-

-

-

-

-

100,00

-

Zadanie 14

-

-

-

-

-

100,00

-

Zadanie 15

-

-

100,00

88,08

-

-

-

Zadanie 16

100,00

-

-

-

-

-

-

Zadanie 17

-

-

100,00

-

-

-

-

Zadanie 18

-

-

-

74,40

-

100,00

-

Zadanie 19

-

100,00

-

-

-

-

-

Zadanie 20

-

-

-

-

-

100,00

-

Zadanie 21

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

100,00

Zadanie 22

Zadanie zostało unieważnione

 

 


« wróć do listy