Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drewnianej
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

na

wymianę stolarki drewnianej nietypowej
w zasobach MZB

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 7zł

 

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych    

 

*Termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2016r.

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

b/dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

 

*kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena – 100% 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów, w sekretariacie do dnia   23.09.2016   do godz.  9:00

 

Otwarcie ofert

nastąpi w dniu   23.09.2016   o godz. 9:15   w siedzibie Zamawiającego:   

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Waryńskiego 9,

Sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą: 30 dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Mariusz Szatko zadania 1-5   tel 14 621 93 81

- Pan Paweł Bednarek zadania 6-7  tel  14 622 27 58

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.
ul. Waryńskiego 9, 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,
e-mail
mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

PYTANIA DO PRZETARGU.....(pobierz)

UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI.....(pobierz)

 

termin wywieszenia: 09.09.2016r. 

termin zdjęcia: 24.09.2016r.  


« wróć do listy