Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji gazowej i CO
Ogłoszenie o przetargu  

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

 

wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
oraz instalacji centralnego ogrzewania
w lokalu użytkowym przy ul. Wałowa 16

 

*Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej www.mzb.tarnow.pl

lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 – wersja papierowa specyfikacji kosztuje 5zł wersja papierowa projektu kosztuje 5zł

 

*Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

*Termin wykonania zamówienia do dnia 23.06.2015r.

 

*Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

a/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ przedstawią dokumenty wymienione w specyfikacji 

sposób oceny: spełnia / nie spełnia

 

*Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w kwocie:

 

*kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Cena – 100% 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ul. Waryńskiego 9 /sekretariat/

do dnia 02.06.2015 do godz. 8:45.

 

Otwarcia ofert:

nastąpi w dniu 02.06.2015, o godz. 9:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. Waryńskiego Tarnowie ul. Waryńskiego 9, Sala Konferencyjna

 

Termin związania ofertą     30dni – od ostatecznego terminu składania ofert   

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Pan Leszek Skowron   

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. ul. Waryńskiego 9 33 – 100 Tarnów

tel. /014/ 621 93 81 faks621 93 81 wew.102,

e-mail mzb@mzb.tarnow.pl

 

Pliki do pobrania:

 

termin wywieszenia: 19.05.2015r.  

termin zdjęcia: 03.06.2015r. 


« wróć do listy