Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3
Nasz znak: DE/SZP/064/ 392 /2016                                                                 Tarnów, dnia 23.12.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Pełnienie dyżuru pogotowia technicznego dla budynków zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 (budynki komunalne, budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki prywatne i o własności mieszanej) ’’ przeprowadzonego w dniu 19.12.2016r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany REMS Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Cena za 1 m-c                                             - 7 257,00 zł brutto

 

Stawka roboczo-godziny z narzutami    -  21,29 zł brutto

 

Czas reakcji                                            - 30 minut

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą dnia 28.12.2016r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:
cena (gotowość) – 60%,
cena (stawka godzinowa) – 30%,
czas reakcji  – 10% 

Zadanie 1

1

Zakład Remontowo- Budowlany REMS Stanisław Sak,

ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100,00

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                                          


« wróć do listy