Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (przeglądy instalacji 5 – letnie)
Nasz znak : DE/SZP/064/ 329 /2016                                                                Tarnów, 11.10.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 16.09.2016 r. na: „Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (przeglądy instalacji 5 – letnie), instalacji odgromowej oraz sprawdzenie wyłączników p.poż. w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez MZB w Tarnowie wraz z usuwaniem drobnych usterek.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: PAKO Eugeniusz Milko ul. Siewna 4,
58-573 Piechowice

 

Zad Nr 1- Pomiary inst. elektrycznej ZUM-1                     -        cena oferty  18 790,71 zł

 

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: F.U.H. ELEKOM Kazimierz Jarosiński Zbylitowska Góra ul. Zbylitowskich 124, 33-113 Zgłobice

 

Zad Nr 2- Pomiary inst. elektrycznej ZUM-2                     -        cena oferty    3 517,80 zł

Zad Nr 3- Pomiary inst. elektrycznej ZUM-3                     -        cena oferty  10 750,20 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Firma Usługowa EL-MAG Magdalena Mysona  ul. Wojska Polskiego 18 39-215 Czarna wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału
    w postępowaniu.

W ofercie brak jest: wzoru protokołu odbioru kontroli okresowej instalacji elektrycznej (przegląd
5-letni) zgodny z wymogami aktualnych norm i przepisów. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    dnia 17.10.2016 r.

 


« wróć do listy