Zakup i wdrożenie ZSI
Nasz znak: DE/SZP/064/ 344 /2016                                                               Tarnów, dnia 28.10.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie’’ została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: SACER s.c. ul. Waszyngtona 34/16,
81-342 Gdynia

 

Zintegrowany System Informatyczny   -        cena oferty    276 750,00 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
    z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 03.11.2016r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Wykonawca

SACER s.c. ul. Waszyngtona 34/16, 81-342 Gdynia

Kryterium 1: Cena

50,00 pkt

Kryterium 2: Funkcjonalność

40,00 pkt

Suma punktów

90,00 pkt

                           

 

                                       

 

 

 

                                                                                       


« wróć do listy