Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Urszulańska 12A
Nasz znak: DE/SZP/064/ 361 /2016                                                                  Tarnów, dnia 01.12.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Urszulańska 12A znajdujący się

w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 24.11.2016r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: BUDOWLANI PLUS Sp. z o.o. ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

 

Urszulańska 12A                                         -        cena oferty     99 995,36 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarte
    z wybranym Wykonawcą dnia 07.12.2016r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zadanie 1

1

Firma Remontowo- Budowlana „STAN-BUD” Stanisław Stawarski, 33-114 Rzuchowa 286

80,99

2

BUDOWLANI PLUS Sp. z o.o. ul. Torowa 1,

33-100 Tarnów

100,00

 

 

                           

                                                           

 


« wróć do listy