Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) i lokali użytkowych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 383 /2016                                                                 Tarnów, dnia 13.12.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) i lokali użytkowych znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 24.11.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Malarsko- Lakierniczy inż. Wacław Bąk
ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 10 – Lelewela 3/47                         -        cena oferty    13 601,36 zł

Zad Nr 13 – Pułaskiego 66/3                      -        cena oferty    15 248,15 zł

Zad Nr 18 – Mickiewicza 29/52                 -        cena oferty    11 773,22 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany REMS Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 5 – Cegielniana 7/21                       -        cena oferty    14 641,94 zł

Zad Nr 22 – Krakowska 23                         -        cena oferty    10 367,81 zł

Zad Nr 23 – Graniczna 8a                           -        cena oferty    14 055,54 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska
Wola 37 C

Zad Nr 15 – Lwowska 9/7                          -        cena oferty      7 994,35 zł

Zad Nr 16 – Wodna 3/41                            -        cena oferty    13 362,81 zł

Zad Nr 17 – Lwowska 31-33/19A              -        cena oferty      9 885,64 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik
ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice         

Zad Nr 8 – Cegielniana 8/12                       -        cena oferty    35 931,07 zł

Zad Nr 11 – Cegielniana 8/16                     -        cena oferty    36 953,80 zł

 

Oferta oznaczona nr 9 – złożona przez: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Sp. z o.o.
ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

Zad Nr 9 – Krakowska 20/4a                      -        cena oferty    16 889,95 zł

 

Oferta oznaczona nr 10 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 1 – Braci Saków 14/3                     -        cena oferty    11 021,49 zł

Zad Nr 2 – Cegielniana 6/4                         -        cena oferty    16 963,07 zł

Zad Nr 21 – Żydowska 4                            -        cena oferty      9 821,22 zł

 

Oferta oznaczona nr 11 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar  ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Zad Nr 4 – Fabryczna 11/8                          -        cena oferty    11 852,85 zł

Zad Nr 6 – Fabryczna 11/10                       -        cena oferty    10 788,50 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 1. Unieważniono postępowania na zadanie nr 3 – Dwernickiego 6/5, zadanie nr 12 - Lwowska 9/2a, zadanie nr 14 - Skargi 28/5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 2. Unieważniono postępowania na zadanie nr 7 – Kąpielowa 4/6a, zadanie nr 8Cegielniana 8/12, zadanie nr 19 – Starodąbrowska 4/3, zadanie nr 20 – Lwowska 3/13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 3. Wykonawca: LC sp. z o.o. ul. Kosynierów 15B / 31-572 Kraków została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego.

 1. Wykonawca: Firma Handlowo- Usługowa BART-BUT Dariusz Wełna ul. Krakowska 21
  32-830 Wojnicz
  nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

Oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych –Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego.

 1. Firma: Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4,
  33-100 Tarnów
  została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: wykazu 2 robót budowlanych obejmujących zakresem roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonywanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, z podaniem ich daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone. Wykonawca przedłoży referencje albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej – załącznik nr 4, wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży elektrycznej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty elektryczne, - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży gazowej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty gazowe - dla wybranych zadań (wykonanie instalacji gazowej i co.) – minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji gazowej – załącznik nr 5 oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w wysokości co najmniej 50.000 PLN. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

6.    Firma: MKD Sp. z o.o. ul. Racławicka 14, 33-101 Tarnów została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży elektrycznej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty elektryczne, - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży gazowej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty gazowe - dla wybranych zadań (wykonanie instalacji gazowej i co.) – minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji gazowej. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

 1.  Wykonawca D.HOME Dawid Miczek, ul. Bajeczna 45, 33-113 Zgłobice został wykluczony z udziału w części 21, 22 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 21 – Żydowska 4 oraz zadaniu nr 5 – Krakowska 22 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

6. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 19.12.2016r.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

Usługi Remontowo- Budowlane STYLOBAT Janusz Popek ul. 1-go Maja 4/4, 33-100 Tarnów

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

LC sp. z o.o. ul. Kosynierów 15B /

31-572 Kraków

M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska
Wola 37 C

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

MKD Sp. z o.o.

ul. Racławicka 14,  33-101 Tarnów

D.HOME Dawid Miczek,
ul. Bajeczna 45,
33-113 Zgłobice

Firma Budowlana „BUDOWLANI plus”  Sp. z o.o. ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

Zakład Remontowo- Budowlany
Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

F.P.U.H. „KONTRAS”

Marek Cetnar 
ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Firma Handlowo- Usługowa BART-BUT Dariusz Wełna ul. Krakowska 21

32-830 Wojnicz

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad Nr 1

-

-

-

Oferta odrzucona

80,87

-

Oferta odrzucona

-

-

100,00

-

-

 

Zad Nr 2

-

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

100,00

-

-

 

Zad Nr 3

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

Oferta odrzucona

 

Zad Nr 5

-

-

100,00

-

-

87,89

-

-

-

-

-

-

 

Zad Nr 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

 

Zad Nr  7

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr  8

-

-

-

-

-

100,00

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

 

Zad Nr  9

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

 

Zad Nr  10

100,00

-

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

82,07

-

-

 

Zad Nr  11

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

 

Zad Nr  12

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr  13

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Zad Nr  14

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr  15

93,68

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

 

Zad Nr  16

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

 

Zad Nr  17

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

 

Zad Nr  18

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Zad Nr  19

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr  20

Zadanie zostało unieważnione

 

Zad Nr  21

-

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

-

100,00

-

Oferta odrzucona

 

Zad Nr 22

-

Oferta odrzucona

100,00

-

-

-

-

Oferta odrzucona

74,26

-

-

Oferta odrzucona

 

Zad Nr 23

-

-

100,00

-

-

-

-

-

77,58

-

-

-

 

 

 

 

 


« wróć do listy