Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 393 /2016                                                                 Tarnów, dnia 27.12.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 1; ZUM – 2; ZUM – 3 (budynki komunalne, budynki wspólnot mieszkaniowych, budynki prywatne i o własności mieszanej).’’ przeprowadzonego
w dniu 19.12.2016r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2- złożona przez: Firma Handlowo-Budowlano-Usługowa „KONREM” Wiesław Zgłobiś, Wola Rzędzińska 103E, 33 – 150 Wola Rzędzińska

  

Zadanie nr 1. Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 1 w branży: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz), elektrycznej

 

Składniki cenotwórcze

rg    12,75 zł

Kp   10 %

Z   5 %

Cena (netto)   14,72 zł

Cena (brutto)   15,89 zł

 

Oferta oznaczona nr 3- złożona przez: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur, 33-150 Wola Rzędzińska 107A

 

Zadanie nr 2. Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 2 w branży: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz), elektrycznej

 

Składniki cenotwórcze

rg    12,00 zł

Kp   36 %  

Z   10 %   

Cena (netto)   17,95 zł

Cena (brutto)   19,39 zł

 

Oferta oznaczona nr 4- złożona przez:  Firma Usług Remontowych „KONSERWATOR” B.Cioch, M.Kot, M.Kozioł, K.Latawski, P.Lenczewski, J.Wajda, ul. Szenwalda 6, 33 – 100  Tarnów

 

Zadanie nr 3. Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez ZUM – 3 w branży: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz), elektrycznej

 

Składniki cenotwórcze

rg    9,95 zł

Kp   69 %

Z   10%

Cena (netto)   18,50 zł

Cena (brutto)   19,98 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 02.01.2017r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:
cena– 100%

 

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

1

Zakład Remontowo- Budowlany REMS Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

-

95,38

-

2

Firma Handlowo-   Budowlano-

Usługowa KONREM Wiesław Zgłobiś  33-150 Wola Rzędzińska 103E

100,00

-

-

3

REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur, 33-150 Wola Rzędzińska 107A

-

100,00

-

4

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B. Cioch, M .Kot, M. Kozioł, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda, ul. Szenwalda 6,
33-100 Tarnów

-

-

100,00

 

 

 


« wróć do listy