Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB
Nasz znak: DE/SZP/064/ 396 /2016                                                                 Tarnów, dnia 28.12.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB.’’ przeprowadzonego w dniu 19.12.2016r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1- złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k.
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

  

Zadanie 1. Konserwacje, drobne prace remontowe oraz usuwanie drobnych usterek w lokalach użytkowych zarządzanych przez MZB.

 

Składniki cenotwórcze

rg    10,50 zł

Kp   60 %

Z   12 %

Cena (netto)   18,82 zł

Cena (brutto)   23,15 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 a Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 03.01.2017r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: cena– 100%

Zadanie 1

1

ERES Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o.o. – sp. k.
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100,00

2

F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar  ul. Czysta 4,   33-100 Tarnów

86,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy