Remont klatki schodowej oraz ciągów komunikacyjnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 40 /2017                                                                 Tarnów, dnia 10.03.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont klatki schodowej oraz ciągów komunikacyjnych w budynku przy
ul. Bernardyńska 24 w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 03.03.2017r. została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany REMS Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Bernardyńska 24                             -        cena oferty      179 954,71 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełniła wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą dnia 14.03.2017r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej wybranej ofercie:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

1

Zakład Remontowo- Budowlany REMS Stanisław Sak, ul. Do Huty 17,  33-100 Tarnów

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy