Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 59 /2017                                                                    Tarnów, dnia 06.04.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 22.03.2017r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska Wola 37 C
Zad Nr 1 – Kołłątaja 20/55                         -         cena oferty    22 941,78 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur,
33-150 Wola Rzędzińska 107A

Zad Nr 5 – Lwowska 14/48                         -        cena oferty    12 276,19 zł

Zad Nr 9 – Wiśniowa 28/2                          -        cena oferty      8 509,76 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 7 – Szkotnik 8/30                            -        cena oferty    17 320,44 zł

Zad Nr 8 – Wieniawskiego 6/8                   -        cena oferty    12 039,45 zł

                                                                                                             

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Sp. z o.o.
ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – Mickiewicza 29/16                   -        cena oferty    12 243,39 zł

Zad Nr 4 – Szpitalna 2/28                           -        cena oferty    19 578,49 zł

Zad Nr 6 – Pułaskiego 66/7                         -        cena oferty    18 054,54 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Unieważniono postępowanie na zadanie nr 2 – Lwowska 31-33/10 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.    Wykonawca: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

3.    Wykonawca: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp.

W ofercie brak jest: wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży elektrycznej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty elektryczne, - minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie branży gazowej posiadającą uprawnienia E i D dla zadań w których wykonuje się roboty gazowe - dla wybranych zadań (wykonanie instalacji gazowej i co.) – minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji gazowych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie instalacji gazowej. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

4.    Wykonawca: M-BUD Monika Duda 33-152 Pogórska Wola 37c został wykluczony z udziału w części 2 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 2 – Lwowska 31-33/10 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

5.    Wykonawca: ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów został wykluczony z udziału w części 3 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 3 – Mickiewicza 29/16 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

8. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.04.2017r.

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

Zad 9

1

M-BUD Monika Duda,
33-152 Pogórska Wola 37 C

100,00

Oferta odrzucona

-

94,57

83,59

-

-

-

-

2

ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3,
33-100 Tarnów

-

-

Oferta odrzucona

96,92

-

-

-

90,68

91,42

3

Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3,
33-100 Tarnów

-

-

-

-

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

4

REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur, 33-150 Wola Rzędzińska 107A

-

-

-

-

100,00

-

-

-

100,00

5

Zakład Remontowo- Budowlany Chrupek Leszek 33-158 Szynwałd 283

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

-

6

Firma Budowlana BUDOWLANI plus
Sp. z o.o.  ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

-

-

100,00

100,00

78,09

100,00

-

-

-

7

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

-

-

-

-

-

-

-

-

Oferta odrzucona

8

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar, ul. Czysta 4,  33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

82,85

-

-

82,21

 

 

 


« wróć do listy