Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 79 /2017                                                                    Tarnów, dnia 30.05.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 09.05.2017r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3,
33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Kwiatkowskiego 19/1              -        cena oferty    29 723,77 zł

Zad Nr 3 – Równa 4a/1                               -        cena oferty      6 665,00 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Sp. z o.o.
ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

Zad Nr 2 – Nowy Świat 25/27                   -        cena oferty    13 282,52 zł

Zad Nr 12 – Krakowska 16/9                      -        cena oferty      8 335,01 zł

Zad Nr 13 – Dojazd 6/7                              -        cena oferty    25 035,39 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Euro Meble sp. z o.o. ul. Kołłątaja 9, 33-100 Tarnów

Zad Nr 4 – Kościuszki 1/5                           -        cena oferty    39 814,82 zł

Zad Nr 6 – Dębowa 1/9                               -        cena oferty    28 579,95 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany REMS Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 5 – Dwernickiego 6/8                     -        cena oferty    33 216,65 zł

Zad Nr 7 – Dwernickiego 6/5                     -        cena oferty    26 841,84 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów
Zad Nr 9 – Lwowska 14/12                        -         cena oferty      4 400,33 zł

Zad Nr 10 – Wiśniowa 28/3                                    -        cena oferty      6 743,91 zł

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 11 – Żwirki 4/8                               -        cena oferty      9 377,47 zł

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 14 – Kąpielowa 4/7a                       -        cena oferty    24 311,24 zł

Zad Nr 15 – Fabryczna 11/7                       -        cena oferty    22 048,06 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Unieważniono postępowanie na zadanie nr 8 – Mickiewicza 10/2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.    Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283 został wykluczony z udziału w części 1 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 1 – Kwiatkowskiego 19/1 w związku
z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
w postępowaniu.

3.    Wykonawca: Firma Budowlana BUDOWLANI plus Sp. z o.o. ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów został wykluczony z udziału w części 11 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 11 – Żwirki 4/8 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.06.2017r.

 

 


« wróć do listy